начало

ПУБЛИКАЦИИ ОТ ПРОФ. Д. АВРАМОВ

ПУБЛИКАЦИИ ЗА  ПРОФ. Д. АВРАМОВ

Самостоятелни издания и книги в съавторство

Публикации в сборници

Рецензии

Публикации в списания

Публикации в сборници

Публикации във вестници

Публикации в списания

 

Публикации във вестници  

 ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Петър Увалиев за монографията на Д. Аврамов „Шарл Бодлер”, 1985г.:

 „...Най-внушителната книга, която прочетох и препрочитах през миналата година, е безупречно българска и световно значима. Тя е трудов подвиг, който съчетава обстойно многоезиково познание с достойно критично съзнание. Такава естествена сплав от неспъвана начетеност и неосакатена чувствителност е възможна само под безоблачен културен кръгозор, в чиято лазурна ширина българското неусетно прелива в общочовешкото. И затова, когато днешната българска книжнина бъде обвинена в домошарска полуграмотност, безкрило единомислие, един от най-неуязвимите отрицатели на този не винаги безоснователен укор би бил Димитър Аврамов, автор на изчерпателното и проницателно изследване на мъчителното многоличие на големия френски поет Шарл Бодлер. Благодарение на тази всеобхватна книга-разковниче, от днес нататък и българският род има свой прародителски портрет на европейската чувствителност.”

                 (Из текст на радиопредаване, излъчено по BBC – Лондон на 30 ян. 1986г.)

ПУБЛИКАЦИИ ОТ ПРОФ. Д. АВРАМОВ

САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗДАНИЯ И КНИГИ В СЪАВТОРСТВО

В началото на страницата

1964

1. ---------- Аврамов, Димитър. Спецификата и границите на някои изкуства : [Поезията, живописта, скулптурата и музиката] / Димитър Аврамов. - София : Профиздат, 1964. - 20 с.

1969

2. ---------- Аврамов, Димитър. Естетика на модерното изкуство / Димитър Аврамов ; [ Предг. Божидар Кунчев ]. - София : Наука и изкуство, 1969. - 467 с. : с репрод., 6 л. репрод.

                    2-ро разш. и доп. изд. на Кибеа, 2009.; с [ Предг. Божидар Кунчев ] - Именен показалец, темат. показалец, 552 с. : с цв. ил..

                    Рец.: Борис Ценков. Труд за естетиката на модернистичното изкуство. // Н а р . к у л т у р а , XIII, N 51, 1969

                    Венко Христов. За същността на модерното изкуство. // Н о в о в р е м е , XLVI, 1970, N 7, с. 112 - 116.

                    Людмила Григорова. Естетиката на модернизма през погледа на изкуствоведа-марксист. // С е п т е м в р и , XXII, 1970, N 3, с. 239 - 244.

                    Георги Мичев. Естетика на модерното изкуство от Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , XV, 1971, N 1, с. 135 - 138.

                    Чавдар Попов. Димитър Аврамов. Естетика на модерното изкуство. // П р о б л е м и н а и з к у с т в о т о , XLII, 2009, N 3, с. 57 - 58.

1970

3. ---------- Цончева, Мара. Мара Цончева : [Албум] / Представена от Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1970. - 36 с. : с портр., 16 л. репрод

                    (Библиотека Съвременни български живописци).

1972

4. ---------- Гоев, Владимир. Владимир Гоев : [Албум] / Представен от Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1972. - 36 с. : 1 портр., 16 л. репрод.

                    (Библиотека Съвременни български живописци).

1975

5. ---------- Аврамов, Димитър. Кирил Петров : Монография / Димитър Аврамов. - София : Български художник, 1975. - 252 с. : с репрод.

                    Библ. (Поредица Майстори на изобразителното изкуство).

6. ---------- Генков, Генко. Генко Генков : [Албум] / Представен от Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1975. - 42 с. : с репрод. 1 л. портр. ; 16 л. цв. репрод.

1976

7. ---------- Бодлер, Шарл. Естетически и критически съчинения / Шарл Бодлер; Състав. Димитър Аврамов ; Встъп. студия Кръстьо Горанов ; Прев. от фр. ез. Лилия Сталева , Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1976. - 579 с. ; 18 см

                    2-ро изд. 1978г. - Имен. показалец - с. 570 - 576.

                    Рец.: Игов, Светлозар. Критикът Шарл Бодлер. // Л и т . ф р о н т , XXXIV, N 41, 13 окт. 1977, с. 7.

                    Генчо Дончев. // Л и т . м и с ъ л , XXIV, 1980, N 3, с. 130 -133.

1978

8. ----------

Аврамов, Димитър. Владимир Димитров - Майстора : [ Дисертация ] / Димитър Аврамов; Рец.: Исак Паси, Светлин Русев, Иван Славков. - София : [ Д. Аврамов ], [ 1978 ]. - 148 л. + автореферат

                    Машинопис. - Библиогр. в края на текста.

1980

9. ----------

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България : В 3 т. / Ред. колегия Александър Обретенов и др. ред.: А. Стойков, Т. Иванов, А. Василев, Г. Георгиев, Д. Аврамов, Д. Друмев, Д.Остоич, З. Генов, Н. Труфешев, С. Михайлов, Т. Силяновска-Новикова, Хр. Вакарелски , Димитър Аврамов. - София : БАН. Институт за изкуствознание при БАН, 1980 - . - 18 см

                    Т. 1. А - Л. - 1980. - 523 с. : с ил.

 1982 

10. ----------

Димитров - Майстора, Владимир. Владимир Димитров - Майстора 1882 - 1960 : Изложба по случай 100 годишнината от рождението му февруари - март 1982 : [Албум] / Състав. Димитър Аврамов ; Ред. Соня Захариева. - София : Български художник ; София : СБХ, 1982. - 40 с. : с цв. ил.

11. ----------

Димитров - Майстора, Владимир. Димитров - Майстора, Владимир, 1882-1960 : изложба по случай 100-годишнината от рождението му, София, февруари-март 1981 : каталог / Състав. [с предг.] Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1982. - с. (40) : с репрод.

12. ----------

Димитров - Майстора, Владимир. Рисунки : [Албум] / Владимир Димитров - Майстора ; Авт.- състав. Димитър Аврамов ; Ред. Соня Захариева. - София : Български художник, 1982. - 64 с. : с репрод.

13. ----------

Коева, Красимира . Кирил Цонев : идейно-естет. и стилови проблeми в неговата живопис : [ Дисертация ] / Красимира Станчева Коева; Науч. ръководител Димитър Аврамов. - Рец.: Светлин Русев, Максимилиян Киров . - София : [ К. Коева ], 1982. - 181 л. + автореферат

                 Принт. изд. - Библиогр. в края на текста.

1985

14. ----------

Аврамов, Димитър. Естетика и художествената критика на Бодлер : [ Дисертация ] / Димитър Аврамов; Рец.: Ивайло Знеполски, Исак Паси, Искра Цонева. - София : [ Д. Аврамов ], 1985. - 303 л. + автореферат

                 Машинопис. - Библиогр. в края на текста.

15. ----------

Аврамов, Димитър. Шарл Бодлер : [ Монография ] / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1985. - 375 с. : с ил.

                    2-ро изд. на изд. Изток-Запад, 2010. - 432 с.

                    Рец.: Божидар Кунчев. ''Шарл Бодлер'' от Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , XXIX, 1985, N 7, с. 171 - 174.

                    Николай Генчев. Психилогически портрет на гения. // Н а р . к у л т у р а , XXIX, N 22, 31 май 1985, с. 6.

                    Михаил Василев. Бодлер в български прочит. // О т е ч . ф р о н т , XLI, N 12163, 14 юли 1985

                    Красимир Мирчев. В света на Бодлер. // Л и т . ф р о н т , XLII, N 28, 11 юли 1985, с. 3.

                    Борис Делчев. Многостранно за явлението Бодлер. // П л а м ъ к , 1985, N 12, с. 170 - 173.

                    Георги Цанков. От разкрасения мит до човешката драма. // С е п т е м в р и , 1986, N 2, с. 246 - 249.

                    Знеполски, Ивайло. Бодлер - една българска рецепция. // С ъ в р . с о ц . т е о р и и , XXXVIII, N 2, с. 65 - 73.

1989

16. ----------

Аврамов, Димитър. Майстора и неговото време : Монография [за Владимир Димитров - Майстора] / Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1989. - 508 с. : с ил.

                    Рец.: Красимира Коева. Майстора и неговото време. // П р о б л . и з к у с т в о т о , XXIV, 1990, N 3, с. 57 - 59.

1993

17. ----------

Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993. - 454 с.

                     Рец.: Розалия Ликова. Реабилитация на пренебрегвани културни стойности. // Д е м о к р а ц и я , V, N 180, 10 авг. 1994, с. 5.

                     Вихрен, Чернокожев. Диалогът на изкуствата или свободата да кажеш всичко. // Л и т . ф о р у м , V, N 30, 14 - 20 септ. 1994, с. 2.

                     Ирен Иванчева. Монолог за една диалогична книга. // Е з и к и л и т е р а т у р а , XLIX, 1994, N 2, с. 139 - 140.

                     Георги Каприев. Димитър Аврамов - търсеният човек. // Л и т . в е с т н и к , IV, N 12, 28 март - 3 апр. 1994, с. 2.

                     Ерика Лазарова. Диалогизмът като илюзия. // В е к 2 1 , V, N 12, 23 - 29 март 1994, с. 10.

                     Амелия Личева. Плах опит за незавършен портрет. // В е к 2 1 , VI, N 13, 29 март - 4 апр. 1995, с. 10.

18. ----------

Ворингер, Вилхелм. Абстракция и вчувстване : Принос към психология на стила / Вилхелм Ворингер ; Състав. Димитър Аврамов; Прев. от нем. ез. Никола Георгиев. - София : Наука и изкуство, 1993. - 327 с. ; 18 см

19. ----------

Кунев, Трифон. От '' Песни '' до '' Ситни дребни... като камилчета '' : [Сборник] / Трифон Кунев ; Състав. и ред. Радой Ралин, Димитър Аврамов. - София : Бълг. писател , 1993. - 624 с.

1994

20. ----------

Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие : Българското изкуство между 1955 - 1965 г. : [ Изследване ] : Ч. 1- / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1994 -

                    2 изд. 2015 г.

                    Ч. 1. - 1994. - 428 с. : с репрод., ил.

                   

21. ----------

Милев, Иван. Иван Милев : Албум с 6 репрод / Авт. - състав. Димитър Аврамов ; Прев. Огняна Иванова = Ivan Milev. - София : Фонд. Отворено о-во, 1994. - 6 л. цв. репрод.

22. ----------

Цанев, Маргарит. Маргарит Цанев - Марго 1944 - 1969 = Margarit Tsanev - Margo 1944 - 1969 : Албум / Текст. Димитър Аврамов. - [София] : К. Гогов, 1994. - 108 с.

1998

23. ----------

Вълчев, Георги. Чужденците в българската следосвобожденска култура : [ Дисертация ] / Георги Александров Вълчев; Науч. ръководител Димитър Аврамов. - Рец.: Николай Генчев, Мария Радева . - София : [ Г. Вълчев ], 1998. - 316 л. + автореферат

                    Принт. изд. - Библиогр. в края на текста.

1999

24. ---------- Кацарска, Боряна . Кандински и смисълът на изкуството : [ Дисертация ] / Боряна Кацарска; Науч. ръководител Димитър Аврамов. - Рец.: Иван С. Стефанов, Ангел Ангелов. - София : Фонд. Отворено о-во, 1999. - 231 л. + автореферат

                    Принт. изд. - Библиогр. в края на текста.

2000

25. ---------- Аврамов, Димитър. Лика Янко : [ Монография ] / Димитър Аврамов ; Прев. [ на англ. ] Никола Георгиев. - София : АЯ, 2000. - 80 с. : с цв. ил.

                    Рец.: Ирен Крумова. Лика Янко и нейните свети места. // К у л т у р а , XLVI, N 25, 21 юни 2002, с. 8.

26. ---------- България - началото на промяната : [ Албум ] / Текст Блага Димитрова, Димитър Аврамов и др. ; Състав. Мирослава Кортенска ; Тотоси Вернер Тил : Репертажни сн. Борислава Симова и др.. - [ София ] : Фонд. Мира Арт, [2000]. - [88] с. : с цв. ил., портр. ; 18 см

                    Съдържа текст от Димитър Аврамов относно спора за монументите и паметниците от епохата на тоталитаризма и оценката им като "художествени творби". Позицията му е изразена по-обстойно в поредица от публикации във в. Век 21, III, N 22 - 26, 3 - 17 юни - юли 1992 г.

2004

27. ---------- Божилов, Георги. Георги Божилов : Албум / Авт. на текста Димитър Аврамов; Фотогр. Атанас Кънчев. - София : Фонд. Бъдеще за България, 2004. - 120 с. : цв. ил.; сн.

                    Художникът е известен с името Георги Божилов - Слона. - Текст и на англ. ез.

2005

28. ---------- Бодлер, Шарл. Сърцето ми разголено / Шарл Бодлер; Състав., послесл. Димитър Аврамов ; Прев. от фр. Лилия Сталева , Димитър Аврамов. - София : Рива, 2005. - 520 с. ; 18 см

                    Съдържа: Димитър Аврамов : Бодлер : култът към образа : [Послесл.], с. 509 - 516.

29. ---------- Стоев, Борислав. Графика, рисунки, акварели, илюстрации : Албум / Борислав Стоев ; Прев. от англ. Капка Герганова, Тодор Шопов = Graphik, drawings, aquarells, illustrations / Borislav Stoev ; Engl. transl. Kapka Gerganova, Todor Shopov. - София : Захарий Стоянов, 2005

                    Съдържа текстове от: Св. Русев, Цв. Ангелов, Д. Аврамов, Ив. Гранитски, Ив. Бориславов, Ю. Банкова, Б. Стоев, Анг. Лаптева.

2006

30. ---------- Бухчев, Борис. Лирика / Борис Бухчев ; Ред. Димитър Аврамов. - Бургас : Либра Скорп, 2006. - 80 с. : с ил.

2010

31. ---------- Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - 671 с.

                    Рец.: Анани Стойнев. По повод ''Етюди върху модернизма'' на Димитър Аврамов. // Ф и л о с о ф с к и а л т е р н а т и в и , XX, 2011, N 3, с. 113 - 124.

32. ---------- Денева, Славка. Славка Денева (1929-1984) : [Албум] / [текст] Атанас Божков, Димитър Аврамов ... [и др.] ; състав. Весела Христова-Радоева ; фотогр. Дени Кръстев = Slavka Deneva : [text] Atanas Bozhkov ... [и др.] ; comp. Vessela Christova-Radoeva ; photogr. Deni Krastev ; Engl. transl. Vladimir Germanov , Димитър Аврамов. - София : Фонд. Поддържане на изкуството в България, 2010. - 136 с. : с цв. ил. ; 18 см

                    Съдържа: На с. 30 - 32 - кратък откъс (с паралелен текст на англ.) от Димитър Аврамов за нея из книгата " Летопис на едно драматично десетилетие " (1994 г.).

2011

33. ---------- Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011. - 644 с.

2013

34. ---------- Аврамов, Димитър. Златю Бояджиев : [Монография] / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2013. - 216 с. : с цв. ил.

                    Библиогр. с. 214 - 215.

2014

35. ---------- Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014. - 692 с.

2016

36. ---------- Бояджиев, Златю. Златю Бояджиев : [Албум] / [Състав.] Димитър Аврамов, Владимир Каперски ; Фотогр. Александър Сертев и др.. - София : Стефан Добрев, 2013. - 208 с. : с цв. ил., портр

37. ---------- Гюдженов, Димитър. Димитър Гюдженов : [Албум] / [Състав.] Димитър Аврамов, Владимир Каперски ; Фотогр. Александър Сертев и др.. - София : Стефан Добрев, 2016. - 208 с. : с цв. ил., портр.

 

ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИЦИ

                      В началото на страницата

1963

38. ----------

Аврамов, Димитър. Бележки върху естетическите корени на абстракционизма / Димитър Аврамов. // С т у д . т р и б у н а , XIV, N 16, 12 март 1963, с. 5.

39. ----------

Аврамов, Димитър. Социалната същност на абстракционизма / Димитър Аврамов. // Р а б . д е л о , XXXVII, N 237, 25 авг. 1963, с. 4.

1964

40. ----------

Аврамов, Димитър. Средство за общуване или бариера? / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , VIII, N 3, 18 ян. 1964, с. 4.

                   Модернизмът в изобразителното изкуство.

1966

41. ----------

Аврамов, Димитър. Бележки за XIV окръжна изложба на бургаските художници / Димитър Аврамов. // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), XXIII, N 6109, 4 дек. 1966, с. 2.

42. ----------

Аврамов, Димитър. Живописта в Общата художесвена изложба / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , X, N 52, 24 дек. 1966, с. 1, 3.

                   Обзор на Общонационалната художествена изложба - 1966г.

43. ----------

Аврамов, Димитър. Подражание и творчество / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , X, N 42, 15 окт. 1966, с. 3.

                   Статията е откъс от подготвената за печат книга под заглавие " Философия на модерното изкуство ".

1968

44. ----------

Аврамов, Димитър. Живописта на Ваня Дечева / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXV, N 42, 10 окт. 1968, с. 3.

45. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство на моралния подвиг / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXV, N 11, 7 март 1968, с. 3.

                   Отзив за изложбата на Златю Бояджиев.

1969

46. ----------

Аврамов, Димитър. Творец на вълнуващо изкуство : Народният художник Дечко Узунов на 70 години / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXVI, N 27, 27 февр. 1969, с. 3. : със сн.

1970

47. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство - българско и интернационално / Димитър Аврамов. // Н а р . м л а д е ж , XXIII, N 39, 15 февр. 1970, с. 4.

                   Размисли за някои актуални проблеми в развитието на съвременното изобразително изкуство по повод Общонационалната художествена изложба - 1969г.

48. ----------

Аврамов, Димитър. Тема и стил / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXVII, N 6, 5 февр. 1970, с. 3.

                   Анализ на част от представените живописни платна от Общонационалната художествена изложба - 1970г.

1971

49. ----------

Аврамов, Димитър. Александър Жендов / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXVIII, N 35, 26 авг. 1971, с. 1, 3. : със сн.

50. ----------

Аврамов, Димитър. Трета национална младежка изложба / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXVIII, N 44, 28 окт. 1971, с. 3.

51. ----------

Аврамов, Димитър. Уроците на Кирил Цонев / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXVIII, N 12, 18 март 1971, с. 3. : със сн.

                   Юбилейна изложба на художника.

52. ----------

Атанасов, Александър. [ Димитър Аврамов. Естетика на модерното изкуство ] : Писмо до редакцията / Александър Атанасов. // Л и т . ф р о н т , XXVIII, N 19, 6 май 1971, с. 4.

                   Относно рецензията на Георги Мичев за '' Естетика на модерното изкуство '' на Д. Аврамов, публ. в Лит. мисъл, 1971, кн. 1, с. 135 - 138.

1972

53. ----------

Аврамов, Димитър. Големият пример на твореца / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XVI, N 49, 2 дек. 1972, с. 8.

                   Етапи и акценти в творческия процес на Владимир Димитров - Майстора между 1924 - 1930 г.

54. ----------

[ Аврамов, Димитър ]. Магията на цветовете : 90 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов. // Н а р . м л а д е ж , XXV, N 279, 23 ноем. 1972, с. 4.

                   Подпис: Димо Григоров. Пълното име на автора е Димитър Григоров Аврамов.

1973                    

55. ----------

Аврамов, Димитър. Изложбата на Мария Столарова / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XVII, N 22, 26 май 1973, с. 3.

1974

56. ----------

Аврамов, Димитър. Акварелите на [бургаския художник] Ненко Токмакчиев / Димитър Аврамов. // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), XXXI, N 8348, 22 март 1974, с. 4.

57. ----------

Аврамов, Димитър. Живописният свят на [художника] Ради Неделчев : Първа самостоятелна изложба на " Шипка " 6 / Димитър Аврамов. // О т е ч . ф р о н т , XXX, N 9131, 27 февр. 1974, с. 4.

58. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство, което ни кара да се чувстваме горди, че сме българи / Димитър Аврамов. // О т е ч . г л а с , XXVI, N 9116, 16 апр. 1974, с. 4.

                   Част от словото, произнесено на тържественото събрание по случай 70-та годишнина на н.х. Златю Бояджиев.

59. ----------

Аврамов, Димитър. Красноречието на тишината : Самостоятелна изложба на Веселин Парушев / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXI, N 20, 16 май 1974, с.3 . : със сн.

60. ----------

Аврамов, Димитър. Лирична живопис / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXI, N 43, 24 окт. 1974, с. 3. : със сн.

                   Отзив за първата самостоятелна изложба на Йордан Кацамунски.

61. ----------

Аврамов, Димитър. Лирична интонация, оригинално виждане и стил / Димитър Аврамов. // С е п т е м в р и й с к а п о б е д а (Плевен), XXX, N 123, 15 окт. 1974, с. 5.

                   Творчеството на Йордан Кацамунски.

62. ----------

Аврамов, Димитър. Откриването на творческото "Аз" : Изложба на [русенския художник] Велимир Петров / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXI, N 26, 27 юни 1974, с. 3. : със сн.

63. ----------

Аврамов, Димитър. Художникът Николай Райнов / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XVIII, N 27, 29 юни 1974, с. 3.

                   Поглед върху художественото творчество на разноликия Николай Райнов.

1975

64. ----------

Аврамов, Димитър. Марко Монев / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XIX, N 39, 27 септ. 1975, с. 3.

                   За творческия път на художника.

65. ----------

Аврамов, Димитър. Разностранно артистично дело : Ретроспективна изложба на Пенчо Георгиев / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXII, N 39, 25 септ. 1975, с. 6. : със сн.

66. ----------

Аврамов, Димитър. Самобитен живописен свят : Самостоятелна изложба на Атанас Яранов / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXII, N 25, 19 юни 1975, с. 4. : със сн.

67. ----------

Аврамов, Димитър. Силен, търсещ талант : Самостоятелна изложба на Иван Вукадинов [в София] / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXII, N 9, 27 февр. 1975, с. 3. : със сн.

1976

68. ----------

Аврамов, Димитър. Мари-Терез Господинова / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XX, N 20, 15 май 1976, с. 3.

                   Творчески портрет на художничката.

69. ----------

Аврамов, Димитър. Мая Горова / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XX, N 31, 31 юли 1976, с. 3.

                   За творчеството на софийската художничка, позната с името Майя Горова (1946-).

70. ----------

Аврамов, Димитър. Човешка топлота и жизнерадост : Изложба на Ради Неделчев [в Русе] / Димитър Аврамов. // Д у н а в с к а п р а в д а (Русе), XXXIV, N 91, 16 апр. 1976, с. 4 .

1977                    

71. ----------

Аврамов, Димитър. Да разкрие същността си / Димитър Аврамов. // Д у н а в с к а п р а в д а (Русе), XXXV, N 100, 28 апр. 1977, с. 3.

                   Отзив за самостоятелната художествена изложба на Никифор Цонев в Русе.

72. ----------

Аврамов, Димитър. Докосването до литературата / Димитър Аврамов. (Човекът и художникът Кирил Цонев). // Л и т . ф р о н т , XXXIV, N 9, 3 март 1977, с. 4.

73. ----------

Аврамов, Димитър. Кирил Петров / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXI, N 10, 4 март 1977, с. 3.

                   За творчеството на художника по повод 80 г. от рождението му.

74. ----------

Аврамов, Димитър. Петър Попов / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXI, N 5, 28 ян. 1977, с. 3.

                   Творчески портрет на художника.

75. ----------

Аврамов, Димитър. Първомайстор на декоративната живопис : 80 години от рождението на Иван Милев / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXIV, N 42, 20 окт. 1977, с. 5.

76. ----------

Аврамов, Димитър. С мъдър поглед към света / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXIV, N 7, 17 февр. 1977, с. 3. : със сн.

                   Отзив за самостоятелната изложба на художника Димитър Хинков.

77. ----------

Аврамов, Димитър. С открито лице към живота. Българският художник - търсения и постижения / Димитър Аврамов. // С т у д . т р и б у н а , N 17, 18 ян. 1977, с. 6.

78. ----------

Аврамов, Димитър. Стилът на Светлин Русев [ в новата му самостоятелна изложба ] / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXI, N 23, 3 юни 1977, с. 3.

1978

79. ----------

Аврамов, Димитър. В търсене на непознатото : Изложба на Христо Симеонов / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXV, N 46, 16 ноем. 1978, с. 5. : със сн.

80. ----------

Аврамов, Димитър. Обаятелен художник / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXV, N 15, 13 апр. 1978, с. 3. : със сн.

                   За творчеството на художника Найден Петков.

81. ----------

Аврамов, Димитър. Символи на съвременната цивилизация : Изложба на Петър Дочев [в столицата] / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXV, N 16, 20 апр. 1978, с. 5. : със сн.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 628 - 629

82. ----------

Аврамов, Димитър. Хармония и чистота / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXV, N 23, 8 юни 1978, с. 5. : със сн.

                   Отзив за изложбата на Димитър Буюклийски.

1979

83. ----------

Аврамов, Димитър. Рисунките на Евгени Вълев / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXIII, N 18, 4 май 1979, с. 3.

1980

84. ----------

Аврамов, Димитър. Апотеоз на човешкия говор : Ретроспективна изложба на Кирил Петров [в столицата] / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXIV, N 36, 5 септ. 1980, с. 3.

                   Анализ на произведенията.

85. ----------

Аврамов, Димитър. В търсене на експресивни състояния : Изложбата на Кирил Симеонов [в София] / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXIV, N 21, 22 май 1980, с. 10. : със сн.

                   Поглед върху творчеството на художника.

86. ----------

Аврамов, Димитър. Владимир Димитров - Майстора - неизвестни творби / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXIV, N 37 - 43, 12 - 24 септ. - окт. 1980, с. 1, 3; 6; 4; 3; 5; 6.

                   За творбите на художника, които доскоро са били собственост на американеца Джон Крейн. Тази колекцията вече принадлежи на България.

87. ----------

Аврамов, Димитър. Приказни видения : Изложбата на художника Веселин Парушев / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXVII, N 22, 29 май 1980, с. 4.

                   Отзив за изложба на художника в столицата, подредена посмъртно през 1976 г.

88. ----------

Аврамов, Димитър. Убежище за размисъл : Изложбата на Йордан Кацамунски / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXIV, N 8, 22 февр. 1980, с. 3. : със сн.

                   За стила и творчеството на плевенския художник.

1981

89. ----------

Аврамов, Димитър. Дарбата да се вълнуваш : Изложбата на Атанас Пацев / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXVII, N 14, 3 дек. 1981, с. 6. : с ил.

                   Впечатления от изложбата на засл. художник Атанас Пацев (1926 - 1999г.) в столицата.

90. ----------

Аврамов, Димитър. '' Защитните средства '' на художника / Димитър Аврамов. // А Б В , III, N 6, 10 февр. 1981, с. 1, 5.

                   Откъс от книгата '' Майстора и неговото време '', София, изд. Бълг. художник, 1989.

91. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство на волност и човешка топлота / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXV, N 40, 2 окт. 1981, с. 3.

                   Живописното творчество на Сюлейман (Сули) Сеферов (1943).

92. ----------

Аврамов, Димитър. Лилиев и Майстора. Нравствено-психологически предпоставки за една дружба / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXVIII, N 6 - 7, 5 - 12 ян. 1981, с. 10.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 246 - 257

93. ----------

Аврамов, Димитър. Несретната участ на художника / Димитър Аврамов. (Към стогодишнината от рождението на Никола Петров). // Н а р . к у л т у р а , XXV, N 25, 19 юни 1981, с. 3, 6. : със сн.

                   За жизнения и творчески път на художника Никола Петров (1881 - 1916).

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 131 - 138

94. ----------

Аврамов, Димитър. Упадък или възраждане на един жанр? / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXV, N 19 - 22, 8 - 22 май 1981, с. 3.

                   Морската тема в българското изобразително изкуство. За художествена изложба ''Приятели на морето'' и творчеството на двамата майстори - маринисти Александър Мутафов и Павел Вълков.

                    Също и в: Бургаският Парнас : Литературна антология на ХХ век : Ч. 1 - / Състав., ред. Борис Бухчев. - Бургас : Либра Скорп, 2009, с. 149 - 157

1982

95. ----------

Аврамов, Димитър. В кръстопътя на две култури : Сто години от рождението на Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXVI, N 5, 29 ян. 1982, с. 3 - 5.

96. ----------

Аврамов, Димитър. Пътят на Майстора : Сто години от рождението на Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов. // А н т е н и , XII, N 6 - 8, 10 - 24 февр. 1982, с. 9, 10.

                   Творческите търсения на художника и изграждането на собствен стил.

97. ----------

Аврамов, Димитър. Светогледна и етическа еволюция. Обществено-естетически възгледи: толстоизмът и '' царството на Бела Кун '' / Димитър Аврамов. (100 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора). // Л и т . ф р о н т , XXXIX, N 4, 28 ян. 1982, с. 6.

                   Мирогледът на Владимир Димитров - Майстора.

1983

98. ----------

Аврамов, Димитър. Безсмъртният Златю Бояджиев / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXVII, N 46 - 47; 49; 51; 1, 18 - 6 ноем. - ян. 1983 - 1984, с. 3; 3, 7; 3.

                   Творчески портрет на именития български художник. Анализ на творбите му в различните жанрове: битова композиция, портрети, пейзаж.

99. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство на вяра и предупреждение / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXVII, N 48, 2 дек. 1983, с. 3.

                   Отзив за изложбата на Петър Дочев в столицата.

1984

100. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер / Димитър Аврамов. // А Б В , VII, N 31, 31 юли 1984, с. 2 - 3.

                   Из подготвената за печат монография на Д. Аврамов '' Шарл Бодлер ''.

                   Бодлер и темата за самоубийството.

101. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер - призванието и неговите отговорности / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXXI, N 12 - 13, 22 - 29 март 1984, с. 8.

102. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер и българската поезия / Димитър Аврамов. (Проза и естетика). // Н а р . к у л т у р а , XXV, N 15, 13 апр. 1984, с. 7.

                   Влиянието на френския поет върху българското литературно творчество.

103. ----------

Аврамов, Димитър. Процесът срещу '' Цветя на злото '' / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXVIII, N 42 - 43, 20 - 27 окт. 1983, с. 7.

                   Относно съдебния процес и присъдата над Шарл Бодлер през 1957г. по повод стихосбирката му '' Цветя на злото ''.

104. ----------

Аврамов, Димитър. Ролан Удо : Обикновен, но насъщен като хляба и водата / Димитър Аврамов. (Из софийските галерии). // Н а р . к у л т у р а , XXV, N 10, 9 март 1984, с. 3.

                   За жизнения и творчески път на френския художник Ролан Удо (1897 - 1981).

1985

105. ----------

Аврамов, Димитър. Австрия - през своята палитра : Изложбата на Обединението на австрийските художници Кюнстлерхаус в София / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXIX, N 12, 22 март 1985, с. 8. : със сн

106. ----------

Аврамов, Димитър. Съвременният Кирил Христов / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XXXXII, N 33, 15 авг. 1985, с. 6.

                   По повод 110 години от рождението му.

107. ----------

Аврамов, Димитър. Хайнрих Вьолфлин. Двойният корен на стила / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXVI, N 43, 25 окт. 1985, с. 7.

                   Откъс от увода на книгата на Хайнрих Вьолфлин '' Основни понятия на историята на изкуството '', София, Бълг. художник, 1985г. Кратки бележки за автора.

1986

108. ----------

Аврамов, Димитър. Влечение към творческия риск / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXX, N 48, 28 ноем. 1986, с. 7.

                   Впечатления от изложбата на Петър Дочев.

109. ----------

Аврамов, Димитър. Равносметка на едно преломно десетилетие : Българската живопис между 1956 - 1965 г. / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXVII, N 31 - 34, 1 - 22 авг. 1986

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с.493 - 508; със заглавие: " Българската живопис между 1956 - 1965 г. "

110. ----------

Аврамов, Димитър. Страници от една художествена хроника / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXX, N 12 - 13, 21 - 28 март 1986, с. 3; 4.

                   За промените в българското изобразително изкуство, настъпили след 1956 г. Впечатления от изложбата на съвременното мексиканско изкуство и ретроспективната изложба на Ренато Гутузо - две гостуващи в България изложби през 1955 г.

1987

111. ----------

Аврамов, Димитър. Преоткриването на иконата : В търсене на нов национален художествен стил / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXXI, N 48 - 49, 27 - 4 ноем. - дек. 1987, с. 3; 4,5. : със сн

                   Ръкопис от личния архив на изкуствоведа.

                   Преоткриване на иконописа като стил в българското изобразително изкуство.

                    Също и в: Християнство и култура, VII, 2008, N 8, с. 56 - 71

                   Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 347 - 359

112. ----------

Аврамов, Димитър. Преоткриването на Родопите / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXXI, N 43, 23 окт. 1987, с. 3.

                   Впечатления от изложба на родопски тъкани и костюми (дек. 1959 - ян. 1960 г.). Тенденцията за промяна в художествения живот след 1956 г. и търсенето на нов национален стил в изобразителното изкуство.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 542 - 547

1988

113. ----------

Аврамов, Димитър. Жорж Папазов, когото не познаваме / Димитър Аврамов. // Н а р . к у л т у р а , XXXIII, N 39 - 40, 23 - 30 септ. 1988, с. 6 - 7; 4. : със сн

                   За българския и френски художник Георги (Жорж) Папазов (1894 - 1972).

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 441 - 459; със загл. '' Непознатият Жорж Папазов ''

114. ----------

Аврамов, Димитър. За националното светоусещане / Димитър Аврамов. // А Б В , III, N 21, 24 май 1988, с. 7.

                   Из монографията '' Майстора и неговото време '', София, изд. Бълг. художник, 1989.

1989

115. ----------

Аврамов, Димитър. Един забравен драматичен епизод от най-новата ни културна история / Димитър Аврамов. // Л и т . ф р о н т , XLVI, N 21 - 22, 25 - 1 май - юни 1989, с. 7.

                   Спомен за самостоятелната изложба на художника Атанас Стайков през 1975 г. и нерадостната съдба на композицията му '' Родопска сватба ''.

                    Също и в: И з к у с т в о , XLIII, 1989, N 9, с. 26 - 30, 47.

116. ----------

Аврамов, Димитър. Златна книга на българите / Димитър Аврамов. // А Б В , X, N 47, 21 ноем. 1989, с. 1, 6. : с цв. ил.

                   Разговор за монографията '' Майстора и неговото време '' София, изд. Бълг. художник, 1989.

1990

117. ----------

Аврамов, Димитър. Вагнер не е виновен, че Хитлер го е харесвал : [Интервю] / Димитър Аврамов. // С о ф и й с к и в е с т и , I, N 34, 13 септ. 1990

118. ----------

Аврамов, Димитър. Из историята на нашите унижения / Димитър Аврамов. // Д о с и е , I, N 2, б.д. окт. 1990, с. 1, 6 - 7.

                   Прил. на в. Лит. Форум. - Статията е написана на 28 април 1989г., но понастоящем се публикува за първи път.

                   Авторът споделя за трудностите си и сблъсъка си с '' командно-административните методи на действие '' в българската култура и конкретно в издателство '' Наука и изкуство '' във връзка с издаването на научноизследователския му труд '' Летопис на едно драматично десетилетие '', както и с други негови изследвания.

119. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство и съпротива / Димитър Аврамов. // Л и т . ф о р у м , I, N 32, 9 авг. 1990, с. 1 - 2.

                   За художника Атанас Яранов (1940) и съпротивата му срещу естетиката на тоталитаризма.

120. ----------

Костадинов, Пеньо. Към духовните устои на българската култура / Пеньо Костадинов. (Духовен живот), III, N 35, 20 февр. 1990, с. 4.

                   За Димитър Аврамов и монографията му [за Владимир Димитров - Майстора] '' Майстора и неговото време '', София, Български художник, 1989.

1991

121. ----------

Аврамов, Димитър. Багонализмът - поносимият абсурд / Димитър Аврамов. // К у л т у р а , XXV, N 12, 22 март 1991, с. 5. : със сн.

                   За българския и германския художник график Николай Сарафов (1944).

122. ----------

Аврамов, Димитър. Библия на младите : Митичната иконография на Димитър Гюдженов / Димитър Аврамов. // С в о б о д е н н а р о д , XXIX, N 216, 16 февр. 1991, с. 11.

                   За творчеството на художника Димитър Гюдженов (1891 - 1979) по повод 100 г. от рождението му.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014. - с. 211 - 212.; със загл. "Патриотично-митичната иконография на Димитър Гюдженов"

123. ----------

Аврамов, Димитър. Верен на истината и на себе си / Димитър Аврамов; [ Интервю на ] Вера Смилкова. // Н а ч а л о , II, N 2, 26 - 4 февр. - март 1991, с. 3.

                   Съдържа кратки биографични данни.

                   Разговор за творческия път на изкуствоведа.

124. ----------

Аврамов, Димитър. Възкръсналият Ланчелото / Димитър Аврамов. // К у л т у р а , XXV, N 1, 4 ян. 1991, с. 7. : със сн.

                   Откъс от монографичното изследване за поета и писателя Трифон Кунев (1980 - 1954), един от псевдонимите на когото е Ланчелото.

125. ----------

Аврамов, Димитър. Голямото надлъгване, наречено '' Априлска линия '' / Димитър Аврамов. // В е к 2 1 , II, N 52, 25 дек. 1991, с. 1, 5. : със сн.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие : Българското изкуство между 1955 - 1965 г. : [ Изследване ] : Ч. 1- / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1994 - с. 413 - 428

                   Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 622 - 634

126. ----------

Аврамов, Димитър. Един от най-добрите : Сто години от рождението на Никола Танев / Димитър Аврамов. // Л и т . ф о р у м , II, N 1 - 2, 10 ян. 1991, с. 1, 4.

                   Творчески портрет на живописеца Никола Танев (1890 - 1962) по повод юбилея му.

127. ----------

Аврамов, Димитър. Кого защитава в. ''Факс''? / Димитър Аврамов. // Л и т . ф о р у м , II, N 34, 20 - 26 авг. 1991, с. 2.

                   Авторът изразява възмущението си от плагиатството на изкуствоведката Румяна Иванова във връзка с публикация във в. ''Факс'' за живописеца Никола Танев (1890 - 1962) и времето му, прекарано в затвора когато е обявен за ''буржоазен художник''.

1992

128. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство и политика. I Спорът между глухи. - II. ''Незабравимото време'' на 1949-а. - III. Заповедите и забраните на соцреализма. - IV. Паметникът и неговите автори. - V. Паметник на унижените / Димитър Аврамов. // В е к 2 1 , III, N 22 - 26, 3 - 17 юни - юли 1992, с. 6. : със сн.

                   Позиция относно спора за монументите и паметниците от епохата на тоталитаризма и оценката им като "художествени творби", изразена в поредица от публикации. За принципите на соцреалистическата естетика.

                    Също и в: България - началото на промяната : [Албум] / Текст Блага Димитрова, Д. Аврамов и др. ; Състав. Мирослава Кортенска ; Тотоси Вернер Тил : Репортажни сн. Борислава Симова и др.; със съкр.

129. ----------

Аврамов, Димитър. Одухотвореното око на Дайсаку Икеда / Димитър Аврамов. // Л и т . в е с т н и к , II, N 16, 27 - 3 апр. - май 1992, с. 7.

                   Дайсаку Икеда е будистки японски мислител, хуманист, философ, писател, поет, общественик. Автор на поезия, научни трудове, трудове по политически и цивилизационни въпроси, преведени на 40 езика.

130. ----------

Аврамов, Димитър. Петър Увалиев - вдъхновеният семиолог / Димитър Аврамов. // Л и т . в е с т н и к , II, N 23, 15 - 21 юни 1992, с. 1.

131. ----------

Аврамов, Димитър. Територия на свободата / Димитър Аврамов. // Л и т . в е с т н и к , II, N 11, 23 - 29 март 1992, с. 1, 7.

                   За изкуството на Димитър Казаков (1933 - 1992), известен и като Нерон.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 623 - 627

1993

132. ----------

Аврамов, Димитър. Атанас Далчев : Мирогледно-естетически аспекти / Димитър Аврамов. // Л и т . ф о р у м , IV, N 39 - 42, 29 - 26 септ. - окт. 1993, с. 2; 3; 6; 7.

                    Също и в: Атанас Далчев : Критически прочити : [ Сборник ] / Константин Гълъбов и др. ; Състав. [ с предг. ] Божидар Кунчев. - София : Просвета, 2000, с. 41 - 68

                   Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 402 - 427

133. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер : култът към образа : Щрихи към портрета на критика. // В е к 2 1 , IV, N 32, 11 - 17 май 1993, с. 3.

                   Мястото на художествената критика в творчеството на френския поет.

                    Също и в: Бодлер, Шарл. Сърцето ми разголено / Шарл Бодлер ; Състав., послесл. Димитър Аврамов ; Прев. от фр. Лилия Сталева. - София : Рива, 2005, с. 509 - 516

                   Бургаският Парнас : Литературна антология на ХХ век : Ч. 1 (1900 - 1930) - / Състав., ред. Борис Бухчев. - Бургас : Либра Скорп, 2009, с. 143 - 148. - С кратки биогр. данни

                   Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 538 - 544

134. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер и аналитичната критика / Димитър Аврамов. // Л и т . в е с т н и к , III, N 33, 23 - 29 авг. 1993, с. 4.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 533 - 538

135. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер и Вагнер / Димитър Аврамов. // Л и т . ф о р у м , IV, N 36, 4 - 8 септ. 1993, с. 6.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 544 - 551

136. ----------

Аврамов, Димитър. Българската вселена на Златю Бояджиев : По повод 90-годишнината на големия художник в СГХГ се откри изложба с картини от колекцията на Боян Радев / Димитър Аврамов. // Д е м о к р а ц и я , IV, N 285, 6 дек. 1993, с. 10.

                   За мащабното и многостранно творчество на художника, за чудноватостта и изобилието на образи от флората и фауната в творбите му.

137. ----------

Аврамов, Димитър. Възхваляван и отричан : 110 години от рождението на Сирак Скитник / Димитър Аврамов. // Л и т . ф о р у м , IV, N 47, 24 - 30 ноем. 1993, с. 1 - 2.

138. ----------

Аврамов, Димитър. 1. Критическата толерантност на Бодлер. 2. Бодлер и импресионизмът / Димитър Аврамов. // Л и т . в е с т н и к , III, N 44 - 45, 8 - 21 ноем. 1993, с. 6.

                   Критическите есета на поета върху произведенията на френските художници реалисти и импресионисти.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 511 - 528

139. ----------

Аврамов, Димитър. Ранната смърт на поета и раждането на критика : 110 години от рождението на Сирак Скитник / Димитър Аврамов. // Л и т . ф о р у м , IV, N 48 - 52; 1, 1 - 5 дек. - ян. 1993 - 1994, с. 7; 5; 6; 3; 6; 4.

                   Художествената критика в творческото наследство на Сирак Скитник.

1994

140. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер и Мане / Димитър Аврамов. // Л и т . в е с т н и к , IV, N 4, 31 - 6 ян. - февр. 1994, с. 6.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 528 - 533

141. ----------

Аврамов, Димитър. '' Висококачествен по дух... как да не върви изправен... '' : [ Интервю ] / Димитър Аврамов; [ Разговора води: ] Сава Попов. // Ч е р н о м о р с к и ф а р (Бургас), VIII, N 1, 4 ян. 1994

142. ----------

Аврамов, Димитър. Един от '' унижените и оскърбените '' [ Атанас Далчев ] / Димитър Аврамов. // Д е м о к р а ц и я , V, N 130; 132, 13 - 15 юни 1994, с. 10; с. 6.

143. ----------

Аврамов, Димитър. Кирил Христов в Германия : 50 г. от смъртта на поета / Димитър Аврамов. // Л и т . ф о р у м , V, N 38 - 40, 9 - 23 ноем. 1994, с. 1, 5; 6; 6.

144. ----------

Аврамов, Димитър. Колкото и да е дълга нощта, накрая съмва : [ Интервю ] / Димитър Аврамов; [ Интервюто взе: ] Екатерина Чамурлийска. // Д е м о к р а ц и я , V, N 57, 11 март 1994, с. 13.

                   Разговор за българските културни стойности.

145. ----------

Аврамов, Димитър. Светогледът като екзистенциална необходимост / Димитър Аврамов. // Л и т . ф о р у м , V, N 22 - 24, 8 - 28 юни 1994

                   Продължение на поредица статии със загл. '' Атанас Далчев '', публикувани във в. '' Литературен форум '' 1993г., бр. 38 - 42 .

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 428 - 457

146. ----------

Аврамов, Димитър. Трифон Кунев и религията / Димитър Аврамов. // Д е м о к р а ц и я , V, N 63, 18 март 1994

147. ----------

Аврамов, Димитър. Трифон Кунев и фолклорът / Димитър Аврамов. // Н о в о с л о в о , II, N 44 ; N 45, 22 - 23 февр. 1994, с. 10; 11.

                   За творческите търсения и мирогледа на поета Трифон Кунев по повод 40 год. от смъртта и 114 год. от рождението му. За интереса му към фолклора и българското занаятчийство .

1995

148. ----------

Аврамов, Димитър. '' За мен понятието ''постмодернизъм '' не означава почти нищо, защото иска да означава всичко... '' : [ Интервю ] / Димитър Аврамов; Интервю взе: Морис Фадел. // Л и т . в е с т н и к , V, N 28, 13 - 19 септ. 1995, с. 8.

                   Разговор за новата му книга '' Естетика на модерното изкуство ''.

149. ----------

Аврамов, Димитър. Коя култура да спасяваме? / Димитър Аврамов. // Л и т . ф о р у м , VI, N 19; N 20; N 21, 10 - 24 май 1995, с. 1,3; 3; 3.

                   По повод участие в предизборен телевизионен диспут от страна на Съюза на демократическите сили.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 513 - 546

1996

150. ----------

Аврамов, Димитър. Избраните / Димитър Аврамов. (Живописна култура). // К у л т у р а , XL, N 49, 6 дек. 1996, с. 9.

                   Кратко представяне на шестимата художници, подбрани от Димитър Аврамов като един от тримата куратори на Международното триенале на живописта - София '96.

1997

151. ----------

Аврамов, Димитър. '' Няма коректив за моралното извисяване на нацията '' : [ Интервю ] / Димитър Аврамов; Интервю взе: Румяна Емануилиду. // К о н т и н е н т , VI, N 291, 12 дек. 1997, с. 10.

                    Също и в: Черноморски фар (Бургас), XXIX, N 196, 14 - 16 окт. 2016, с. 6

                   Емануилиду, Румяна. Лица : [ Интервюта ] : Кн. 5 / Предг. Добрина Топалова. - Бургас : Знаци, 2016, с. 103 - 108

1999

152. ----------

Аврамов, Димитър. Минало и етична памет : Бележки върху тоталитарното [ изобразително ] изкуство [ в България ] / Димитър Аврамов. // Л и т . ф о р у м , IX, N 14; 19; 20; 22, 1 - 8 апр. - юни 1999, с. 1,6; 1,6; 1,4.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 547 - 596

                   Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 440 - 474

2013

153. ----------

Аврамов, Димитър. Приказната носталгия на Иван Милев / Димитър Аврамов. // Л и т . в е с т н и к , XXII, N 8, 27 - 5 февр. - март 2013, с. 12 - 13.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 149 - 154

 

ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ

В началото на страницата

1954

154. ----------

Аврамов, Димитър. Необходимост и случайност / Димитър Аврамов. // Ф и л о с . м и с ъ л , X, 1954, N 6, с. 112 - 115.

              Статията проследява как са се променяли във времето философските понятия "необходимост" и "случайност" и отношенията между тях.

1956

155. ----------

Аврамов, Димитър. Хайнрих Хайне като мислител / Димитър Аврамов. // Ф и л о с . м и с ъ л , XII, 1956, N 1, с. 52 -64.

1958

156. ----------

Аврамов, Димитър. Приносът на Декарт и Лайбниц в развитието на учението за материята / Димитър Аврамов. // Ф и л о с . м и с ъ л , XIV, 1958, N 6, с. 86 - 97.

1959

157. ----------

Аврамов, Димитър. Съществува ли невеществена материя? / Димитър Аврамов. // Ф и л о с . м и с ъ л , XV, 1959, N 5, с. 62 - 80.

1960

158. ----------

Аврамов, Димитър. Субстанция и материя / Димитър Аврамов. // Ф и л о с . м и с ъ л , XVI, 1960, N 1, с. 99 - 112.

159. ----------

Аврамов, Димитър. Творческа искреност и поетическа измислица / Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , V, 1960, N 6, с. 57 - 79.

1962

160. ----------

Аврамов, Димитър. Реализмът и абстракционизмът през погледа на [ Хърбърт ] Рийд / Димитър Аврамов. // Ф и л о с . м и с ъ л , XVIII, 1962, N 1, с. 34 - 44.

1963

161. ----------

Аврамов, Димитър. Произход и същност на теорията "Изкуство за изкуството" / Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , VII, 1963, N 6, с. 55 - 87.

1964

162. ----------

Аврамов, Димитър. Индивидуализмът в модерното изкуство / Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , VIII, 1964, N 3, с. 34 - 66.

163. ----------

Аврамов, Димитър. Художествената творба и зрителят / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XX, 1964, N 9 - 10, с. 73 - 76.

              Авторът разглежда въпроси, свързани с естетическата теория и художествената практика, както и противоречията между критици, теоретици, художници и широката публика.

               Също и в: Изкуство и народ : [Сб. от статии] / Ред. Атанас Стойков. - София : Наука и изкуство, 1967, с. 116 - 138; с допълнения и със загл. '' Художник - картина - зрител ''

1965

164. ----------

Аврамов, Димитър. Натуралистическата естетика във Франция / Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , IX, 1965, N 5, с. 87 - 111.

              Художествен метод и концепция.

165. ----------

Аврамов, Димитър. " Отчуждението " в модерното изкуство / Димитър Аврамов. // Н о в о в р е м е , XLI, 1965, N 6, с. 40 - 53.

               Също и в: Антени, 1974, N 2, с. 5; със загл. " Отчуждението в модерната западна литература "

              Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 256 - 317.; с допълнения

1966

166. ----------

Аврамов, Димитър. Психология на изгубеното равновесие : Няколко страници от историята на съвременния индивидуализъм и нихилизъм / Димитър Аврамов. // Н о в о в р е м е , XLII, 1966, N 8, с. 97 - 106.

1967

167. ----------

Аврамов, Димитър. Естетическите концепции на Едуард Мане / Димитър Аврамов. // И з в . И н с т . и з о б р . и з к у с т в а , 1967, N 10, с. 161 - 182. : с ил.

              За естетическите търсения, живописни техники и новаторство на френския художник импресионист.

168. ----------

Аврамов, Димитър. За някои аргументи на модернистичната естетика и тяхната логическа стойност / Димитър Аврамов. // Н о в о в р е м е , XLIII, 1967, N 5, с. 99 - 112.

169. ----------

Аврамов, Димитър. Проблеми на пластическия език на живописта. : Относно някои възгледи в естетиката на абстракционизма / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXIII, 1967, N 6-7, с. 34 - 39; 26 - 29.

1968

170. ----------

Аврамов, Димитър. Изложбата на Димитър Киров в Пловдив / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXIV, 1968, N 6-7, с. 54 - 57. : с ил.

171. ----------

Аврамов, Димитър. Разрушаването на образа : Три фази от развитието на естетиката на абстрактната живопис / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXIV, 1968, N 1 - 4, с. 20 - 26; 29 - 33; 26 - 29; 21 - 27.

              Съдържа: I. Кандински и теорията за абстрактната живопис. - II. Мондриан и естетиката на неопластицизма. - III. Супрематизмът на Малевич или краят на живописта. - IV. Животът - източник на изкуството.

              Поредица от статии, в които са изложени и разгледани основните моменти от теорията на абстрактната живопис и творчеството на споменатите художници. Направен е критичен анализ.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 460 - 499; с малки изменения и със загл.: " Пионери на абстрактното изкуство. Кандински, Мондриан, Малевич "

172. ----------

Аврамов, Димитър. Художникът и морето / Димитър Аврамов. // С е п т е м в р и , XX, 1968, N 10, с. 239 - 244.

              Впечатления от общонационалната художествена изложба и конкурсната изложба '' Созопол и морето '', включена в празниците на изобразителното изкуство в Бургас.

               Също и в: Черноморски фронт, (Бургас), XXV, N 6645, 31 авг. 1968, с. 2 - 3

173. ----------  

Аврамов, Димитър. Чистота и симбиоза на изкуствата в естетиката на модернизма / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , I, 1968, N 1, с. 23 - 36. : с цв. ил.

1969

174. ----------

Аврамов, Димитър. За живописта на Пол Сезан : По случай 130 години от рождението на художника / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXV, 1969, N 9, с. 14 - 19. : с ил.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 402 - 409., със загл. " Сезан и кръстопътят на авангарда "

175. ----------

Аврамов, Димитър. Замисли и реализации в изложбата на пловдивските художници / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XIX, 1969, N 8, с. 32 - 35. : с ил.

              Отзив за изложбата.

               Също и в: О т е ч . г л а с , XXVI, N 7656, 10 юли 1969, с. 4; със съкр. и със загл. " Юбилейна изложба на пловдивските художници : Търсения и резултати. Проблем ли е идейно - естетическото внушение? "

176. ----------

Аврамов, Димитър. Националното в живописта на [Иван] Мърквичка и [Антон] Митов / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , II, 1969, N 4, с. 22 - 34. : с ил.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 56 - 71

177. ----------

Аврамов, Димитър. Първа самостоятелна изложба на [художника] Иван Кирков / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXV, 1969, N 4, с. 34 - 36. : с ил.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 598 - 601

1970

178. ----------

Аврамов, Димитър. Динамичният "стил" в модерното изкуство / Димитър Аврамов. // И з в . И н с т . з а и з к у с т в о з н а н и е , 1970, N 14, с. 117 - 211. : с ил.

              Съдържа резюмета на руски и на френски език.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 107 - 182

179. ----------

Аврамов, Димитър. Живописта на [ Владимир ] Гоев / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXVI, 1970, N 1, с. 26 - 27. : с ил.

180. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство и техника / Димитър Аврамов. // А н т е н и , 1970, N 7, с. 139 - 148.

              Статията разглежда промените в технологиите и влиянието им върху мирогледа на художниците.

181. ----------

Аврамов, Димитър. Индивидуален стил и жанрово многообразие / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXVI, 1970, N 2 - 3, с. 42 - 51. : с ил.

              По повод Общонационалната художествена изложба 1969г.

1971

182. ----------

Аврамов, Димитър. Естетическите идеи на Кирил Цонев / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXVII, 1971, N 4 - 5, с. 16 - 23. : с ил.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 183 - 199

183. ----------

Аврамов, Димитър. Живописта на Емил Стойчев / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXVII, 1971, N 6, с. 40 - 42. : с ил.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014. - с. 650 - 653.; със загл. " Емил Стойчев. Очарователно-детински наивитет и приказно-причудлива реалност "

184. ----------

Аврамов, Димитър. За движението " Родно изкуство " в българската живопис / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , IV, 1971, N 4, с. 5 - 28. : с ил.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 205 - 245 със загл. '' Движението "Родно изкуство" - естетика и перспективи "

              Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 272 - 317 със загл. '' Движението "Родно изкуство" - естетика и перспективи "

              Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 78 - 109

185. ----------

Аврамов, Димитър. За значението на традициите в съвременното изобразително изкуство / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , IV, 1971, N 1, с. 55 - 59. : с ил.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 72 - 77; с малки изменения

186. ----------

Аврамов, Димитър. Светлин Русев / Димитър Аврамов. // Р о д н а р е ч , XV, 1971, N 9, с. 48 - 49.

              За творчеството на художника.

187. ----------

Аврамов, Димитър. Спорът за реализма [ в изобразителното изкуство ] / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , IV, 1971, N 2 - 3, с. 18 - 35; 34 - 45. : с ил.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 13 - 70

              Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие : Българското изкуство между 1955 - 1965 г. : [ Изследване ] : Ч. 1- / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1994 - с. 319 - 324

1972

188. ----------

Аврамов, Димитър. Живописта на Иван Ненов : По случай 70 години от рождението на художника / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , V, 1972, N 3, с. 25 - 38. : с цв. ил.

               Също и в: Септември, XXIV, 1972, N 7, с. 193 - 202, със съкращения

              Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014. - с. 282 - 298., със загл. " Модерният" класицизъм на Иван Ненов "

189. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство и природа : Няколко страници от историята на френския реализъм / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXVIII, 1972, N 3 - 4, с. 18 - 26; 16 - 23.

                    Настоящата статия представлява откъс от подготвена за печат книга под заглавие " Естетика на френския реализъм ".

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 71 - 106

190. ----------

Аврамов, Димитър. Проблеми в живописта на младите : По повод третата младежка изложба / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , V, 1972, N 1, с. 14 - 27. : с цв. ил.

1973

191. ----------

Аврамов, Димитър. Вера Недкова / Димитър Аврамов. // С е п т е м в р и , XXV, 1973, N 11, с. 236 - 244.

              Творчески портрет на художничката.

192. ----------

Аврамов, Димитър. Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXIX, 1973, N 2, с. 9 - 21. : с ил.

              Откъс от монографично изследване върху творчеството на художника.

193. ----------

Аврамов, Димитър. Георги Божилов / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXIX, 1973, N 4, с. 34 - 37. : с ил.

              Творчески портрет на художника.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 630 - 650, с допълнения и загл. ''Живописта на Георги Божилов в контекста на западноевропейския модернизъм"

194. ----------

Аврамов, Димитър. Кирил Петров / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , VI, 1973, N 1, с. 26 - 41. : с цв. ил.

              Творчески портрет на художника.

195. ----------

Аврамов, Димитър. Международна изложба на реалистичната ангажирана живопис. : Проблеми и перспективи / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , VI, 1973, N 4, с. 3 - 21. : с цв. ил.

              Основен доклад, прочетен на обсъждането на изложбата, състояло се на 10 август 1973г. в София с участието на чуждестранни делегации .- Илюстративният материал в статията цели да даде една по-пълна представа само за чуждестранните раздели от тази Международна изложба.

196. ----------

Аврамов, Димитър. Методът и неговите антиномии : За някои аспекти в творчеството на Майстора / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , VI, 1973, N 2, с. 3 - 19. : с цв. ил.

197. ----------

Аврамов, Димитър. Поп-артът - симптом на кризата / Димитър Аврамов. // А н т е н и , 1973, N 19, с. 98 - 107. : със сн.

              За визуалното изкуство поп-арт и присъствието му в съвременното общество с разрастващи се масмедии и доминираща материална култура.

1974

198. ----------

Аврамов, Димитър. Генко Генков / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXX, 1974, N 4, с. 34 - 37. : с ил.

              Впечатления от изложбата на художника по повод 50-годишнината му.

199. ----------

Аврамов, Димитър. Златю Бояджиев / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXX, 1974, N 3, с. 7 - 15. : с ил.

              Творчески портрет на художника.

200. ----------

Аврамов, Димитър. Из историята на една артистична епопея : Сто години от първата изложба на импресионистите / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , VII, 1974, N 3 - 4, с. 26 - 36; 32 - 46. : с цв. ил.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 183 - 226, със загл. "Из историята на една артистична епопея : Импресионизмът"

              Аврамов, Димитър. Естетиката на импресионизма : Сто години от първата изложба на импресионистите / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , VIII, 1975, N 1, с. 50 - 56, със съкр.

201. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуството на [художничката] Вера Недкова / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , VII, 1974, N 1, с. 23 - 41. : с ил.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014. - с. 325 - 346., със загл. "Вера Недкова. Първична девственост и пасторално спокойствие"

202. ----------

Аврамов, Димитър. Изложба на Тома Трифоновски и Сюлейман Сеферов / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXX, 1974, N 10, с. 34 - 36. : с ил.

203. ----------

Аврамов, Димитър. Изложбата на Димитър Арнаудов / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXX, 1974, N 3, с. 30 - 31. : с ил.

              Отзив за първата самостоятелна изложба на художника, състояла се през 1973 г.

204. ----------

Аврамов, Димитър. " Наивисти ", " примитивисти "... или нещо по-различно / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , VII, 1974, N 2, с. 24 - 40. : с цв. ил.

                    Анализ на произведенията на някои творци, представени на Общата художествена изложба 1972г.

205. ----------

Аврамов, Димитър. Николай Ников / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXX, 1974, N 5, с. 38 - 39. : с ил.

              Отзив за изложбата на художника, състояла се през месец февруари 1974 г. в София.

206. ----------

Аврамов, Димитър. Първа изложба на Йордан Кацамунски / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXX, 1974, N 10, с. 32 - 33. : с ил.

              За лиричната живопис и своеобразния стил на плевенския художник (1943 - 2015г.) по повод неговата първа самостоятелна изложба.

               Също и в: Л и т . ф р о н т , XXXI, N 43, 24 окт. 1974, с. 3. : със сн.; със загл. " Лирична живопис "

              С е п т е м в р и й с к а п о б е д а (Плевен), XXX, N 123, 15 окт. 1974, с. 5; със загл. " Лирична интонация, оригинално виждане и стил "

207. ----------

Аврамов, Димитър. Ради Неделчев / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXX, 1974, N 4, с. 38 - 40. : с ил.

              По повод първата самостоятелна изложба на художника, провела се през месец март 1974 г. в един от салоните на ул. " Шипка " 6 в София.

208. ----------

Аврамов, Димитър. Роман Мейцов / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXX, 1974, N 5, с. 39. : с ил.

              За декоративните пана, които показва художникът на изложбата си в София през пролетта на 1974 г.

1975

209. ----------

Аврамов, Димитър. Велимир Петров / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXI, 1975, N 5, с. 37 - 38.

              Размисли за творчеството на художника.

210. ----------

Аврамов, Димитър. Веселин Парушев / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXI, 1975, N 5, с. 36 - 37.

              По повод самостоятелната му изложба в София, май 1974г.

211. ----------

Аврамов, Димитър. Естетиката на импресионизма - за или против? : Сто години от първата изложба на импресионистите / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , VIII, 1975, N 1, с. 50 - 56.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 227 - 244

212. ----------

Аврамов, Димитър. За някои стилови тенденции в съвременната българска живопис / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXI, 1975, N 2, с. 2 - 13. : с ил.

              Авторът прави обзор на главните линии, проблеми и художествени търсения на творците.

               Също и в: С ъ в р е м е н н и к , V, 1975, N 3, с. 146 - 180.

213. ----------

Аврамов, Димитър. Младите художници в 1975 година / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , VIII, 1975, N 4, с. 32 - 43. : с цв. ил.

214. ----------

Аврамов, Димитър. Неоимпресионизмът на Жорж Сьора / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , VIII, 1975, N 3, с. 36 - 43. : с ил.

               Също и в: Предговор към книгата: Перюшо, Анри. Животът на Сьора / Анри Перюшо ; Прев. от фр. Никола Георгиев. - София : Бълг. художник, 1983, с. 5 - 19.

              Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 387 - 401

1976

215. ----------

Аврамов, Димитър. Драмата на Жюл Паскин / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , IX, 1976, N 2, с. 42 - 52. : с цв. ил.

              Истинското име на худ. е Юлий Пинкас.

              За жизнения и творчески път на художника от еврейски произход, роден в гр. Видин през 1885 г. През 1891г. напуска България и дълго странства из различни градове в Европа.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 375 - 397

              Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 410 - 440

1977

216. ----------

Аврамов, Димитър. Борислав Стоев / Димитър Аврамов. // С ъ в р е м е н н и к , VII, 1977, N 3, с. 454 - 457.

              Графичното и илюстраторското дело на художника Борислав Стоев (1927 - 2017).

217. ----------

Аврамов, Димитър. Към естетиката на Шарл Бодлер / Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , XXI, 1977, N 3, с. 122 - 146.

218. ----------

Аврамов, Димитър. Незаслужено забравен принос : За урбанистичната естетика на Чавдар Мутафов / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , X, 1977, N 4, с. 22 - 30.

                    Съдържа две непечатани есета на Чавдар Мутафов - " Който пее, зло не мисли " и " Изкуството е любов към нещата ".

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 303 - 327; със загл. '' Подранилият модернист - Урбанистичната естетика на Чавдар Мутафов "

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 373 - 401; със загл. '' Подранилият модернист - Урбанистичната естетика на Чавдар Мутафов "

219. ----------

Аврамов, Димитър. Творческа еволюция на [художника] Давид Перец / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , X, 1977, N 3, с. 20 - 31. : с цв. ил.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 398 - 412

220. ----------

Аврамов, Димитър. Шарл Бодлер - опит за психологически портрет / Димитър Аврамов. // С е п т е м в р и , XXIX, 1977, N 8 - 9, с. 218 - 237; 207 - 238.

221. ----------

Аврамов, Димитър. Шарл Бодлер като художествен критик / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , X, 1977, N 1, с. 36 - 47.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 511 - 551; със загл. '' Бодлер като критик ''

1978

222. ----------

Аврамов, Димитър. Бунтът на експресионизма : Мирогледни и стилистични паралели в световната и българска литература и изобразителните изкуства / Димитър Аврамов. // С е п т е м в р и , XXX, 1978, N 8 - 9, с. 198 - 217; 217 - 245.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 257 - 302

              Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 318 - 372

223. ----------

Аврамов, Димитър. Георги Баев / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXIV, 1978, N 7, с. 26 - 28. : с ил.

              Творчески портрет на бургаския художник.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 575 - 578; със загл. " Георги Баев и морето - изискана простота и пластичен синтез "

224. ----------

Аврамов, Димитър. Димитър Буюклийски / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXIV, 1978, N 10, с. 23 - 25. : с ил.

              За естетическите принципи на художника и неговата първа самостоятелна изложба през месец май 1978 г.

225. ----------

Аврамов, Димитър. Петър Дочев / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXIV, 1978, N 9, с. 33 - 35. : с ил.

              Творчески път на художника.

               Също и в: Петър Дочев 1934-2005 : Изложба, посветена на 75 години от рождението на художника, септември-октомври 2009 / Авт. [на текста] Аделина Филева и др. ; Състав. Светлин Русев, Даниела Чулова-Маркова ; Ред. Даниела Чулова-Маркова = Peter Dochev 1934-2005 : Exhibition, dedicated to the 75th anniversary of the artist, September-October 2009 / Auth. [of the text] Adelina Fileva et al. ; Comp. Svetlin Roussev, Daniela Chulova-Markova ; Ed. Daniela Chulova-Markova ; Transl. - София : Инк 111, 2009 (София : Illusion and neoprint). - с. 33-34; със съкр.

226. ----------

Аврамов, Димитър. Поглед върху две общи изложби / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , XI, 1978, N 4, с. 18 - 35. : с цв. ил.

                    Съдържа: Капризите на " Кюстендилска пролет ". - Търсенията на младата смяна.

                    Впечатления от Общата национална изложба в Кюстендил и от Петата обща младежка изложба в София, 1978г.

1979

227. ----------

Аврамов, Димитър. Българската живопис през 30-те години и изкуството на Васил Бараков / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , XII, 1979, N 2, с. 23 -37. : с цв. ил.

                    Публикацията е част от монографично изследване върху творчеството на Васил Бараков.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 219 - 249

228. ----------

Аврамов, Димитър. Един художник търси непознатото / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , XII, 1979, N 1, с. 32 - 41. : с цв. ил.

                    Творчески портрет на художника Христо Симеонов, който по-късно определя своя стил като " париореализъм ".

229. ----------

Аврамов, Димитър. Любомир Йорданов [ (1934 - 2012) ] / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXV, 1979, N 3, с. 38 - 39. : с ил.

              За творчеството на художника и предпочитаните от него графични изразни средства.

230. ----------

Аврамов, Димитър. Нови измерения на социалния реализъм : За живописта на Теофан Сокеров / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , XII, 1979, N 2, с. 28 - 36. : с цв. ил.

231. ----------

Аврамов, Димитър. Първите години на Бараков и "Бараците" / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXV, 1979, N 5, с. 27 - 34. : с ил.

              Васил Бараков (1902 - 1991) е български художник, живописец, един от групата '' Бараците '' (заедно с Давид Перец и Златю Бояджиев).

1980

232. ----------

Аврамов, Димитър. Драматичният монументализъм [на художника] Атанас Яранов / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , XIII, 1980, N 2, с. 9 - 22.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 654 - 669

233. ----------

Аврамов, Димитър. Живопис и хуманистично съзнание : Изкуството на Светлин Русев / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , XIII, 1980, N 3, с. 3 - 17.

              Творчески портрет на художника.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 604 - 622

234. ----------

Аврамов, Димитър. Импульсивная живописная фактура / Димитър Аврамов. // О б з о р , 1980, N 53, с. 37 - 39.

              Творчеството на художника Найден Петков.

235. ----------

Аврамов, Димитър. Съвременният художник и визуалните масмедии / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , XIII, 1980, N 1, с. 7 - 15.

              За агресивната и авторитарна природа на новите медии.

               Също и в: Култура и масово съзнание : [Сборник статии ] / Състав. Атанас Натев, Ивайло Знеполски. - София : Партиздат, 1982, с. 140 - 153

              Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 318 - 329.; със загл. " Модерният художник и визуалните масмедии "

1981

236. ----------

Аврамов, Димитър. Идеите на Майстора в перспективите на времето / Димитър Аврамов. // П л а м ъ к , XXV, 1981, N 8, с. 171 - 182.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 115 - 130

237. ----------

Аврамов, Димитър. Изложба на Николай Ников / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXV, 1981, N 8, с. 16 - 17. : с ил.

238. ----------

Аврамов, Димитър. Народническата мисия на художника : Социологически проблеми в торчеството на Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов. // С е п т е м в р и , XXXIII, 1981, N 12, с. 167 - 221.

              Съдържа доклад на художника до министъра на [просвещението] с дата 30 дек. 1938г.

239. ----------

Аврамов, Димитър. Стоян Илиев / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXV, 1981, N 3, с. 24 - 26.

              Творчески портрет на художника.

               Също и в: Р о д н а р е ч , XXV, 1981, N 5, с. 63 - 64. : с ил.

1982

240. ----------

Аврамов, Димитър. За изкуството на Лика Янко / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXVI, 1982, N 7, с. 7. : с ил.

              По повод ретроспективната й изложба в София, ноем. 1981г.

241. ----------

Аврамов, Димитър. Преди да стане Майстора / Димитър Аврамов. // С е м е й с т в о и у - щ е , XXIII, 1982, N 4, с. 21 - 23. : с ил.

               Също и в: Юбилеен лист по случай 90 години от рождението на Майстора, ноември 1972

242. ----------

Аврамов, Димитър. Творчеството на Майстора в огледалото на печата / Димитър Аврамов. // Б ъ л г . ж у р н а л и с т , XXIV, 1982, N 2 - 3, с. 27 - 31; с. 31 - 35.

243. ----------

Аврамов, Димитър. Формирането на една естетика : 100 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXVI, 1982, N 2, с. 2 - 13, 27. : с ил.

1984

244. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер и природата / Димитър Аврамов. // П л а м ъ к , XXVIII, 1984, N 12, с. 166 - 172.

              Откъс от подготвена за печат книга върху личността и мирогледното развитие на Бодлер. Изд. "Наука и изкуство", 1985 г.

245. ----------

Аврамов, Димитър. Един индивидуалист на барикадите : Бодлер и буржоазията / Димитър Аврамов. // С е п т е м в р и , XXXVI, 1984, N 8, с. 199 - 222.

246. ----------

Аврамов, Димитър. Творецът [Шарл Бодлер] и житейските обстоятелства / Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , XXVIII, 1984, N 10, с. 62 - 82.

1986

247. ----------

Аврамов, Димитър. Кирил Христов / Димитър Аврамов. (Теория и критика). // С е п т е м в р и , XXXVIII, 1986, N 5, с. 177 - 205.

              Творческият път на поета.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Кирил Христов : Предговор / Димитър Аврамов. // Христов, Кирил. Трепети : Лирическа поезия / Кирил Христов; Подб. и ред. Радой Ралин ; Предг. Димитър Аврамов. - София : Бълг. писател, 1987, с. 5 - 48

              Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 174 - 216

248. ----------

Аврамов, Димитър. Когато реализмът търсеше своето многообразие / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXX, 1986, N 5, с. 2 - 12.

              Юбилейна индивидуална изложба на майстори художници от творческата вълна след 1956 г.

249. ----------

Аврамов, Димитър. Поет и съвременност / Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , XXX, 1986, N 4, с. 3 - 33.

              Творчески портрет на Кирил Христов.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 157 - 204; със загл. " Поет и съвременност : Из патологията на нашите критически нрави "

              Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 217 - 271

250. ----------

Аврамов, Димитър. Преди 25 години / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXX, 1986, N 4, с. 2 - 37. : с ил.

              Критически анализ на първата национална младежка изложба - март, 1961 г. За младата творческа вълна и обновяването на българското изобразително изкуство след 1956 г.

1987

251. ----------

Аврамов, Димитър. Лиричният конструктивизъм на един бургаски художник [ Павел Вълков ] / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXI, 1987, N 3, с. 38 - 40.

252. ----------

Аврамов, Димитър. Настъплението на провинцията : Бележки върху художествения ни живот през 60-те години / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXI, 1987, N 7, с. 10 - 16.

              Приносът на младите художници от страната в търсене на нови форми в изобразителното изкуство.

253. ----------

Аврамов, Димитър. Пловдивските художници в борба за ново изкуство : Страници от една позабравена хроника / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXI, 1987, N 4, с. 14 - 23.

              Впечатления от изложба на Златю Бояджиев през октомври 1961 г. Приносът на пловдивските художници за формирането на новия облик на българското изобразително изкуство.

254. ----------

Аврамов, Димитър. Съдбата на един художник : За изкуството на Любен Гайдаров / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXI, 1987, N 9, с. 10 - 15; 46 - 48.

              Творчески портрет на художника.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 528 - 538

1988

255. ----------

Аврамов, Димитър. Примерът на полския плакат / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XXXII, 1988, N 1

              Отзив за изложбата на полски плакат в България през м. октомври 1954 г.

256. ----------

Аврамов, Димитър. Проблемът за националното в изкуството ни през двадесетте години [на XX в.] : [Автореферат към дисертация] / Димитър Аврамов, Аксиния Джурова, Елит Николов. // Г о д . н а С У ' ' К л и м е н т О х р и д с к и ' ' . Катедра по история и теория на културата, 78, 1988 [за 1984], с. 71 - 83.

              Кратък увод на рус. и англ. ез. - Рез. на англ. ез.

1989

257. ----------

Аврамов, Димитър. Духовното убежище на Майстора / Димитър Аврамов. (Културно - историческо наследство). // С т р у м а (Благоевград), VIII, 1989, N 1, с. 144 - 153. : с цв. ил.

              Художникът Владимир Димитров - Майстора в годините на Първата световна война.

258. ----------

Аврамов, Димитър. '' Завръщане към естетиката '' или бягство от нея? / Димитър Аврамов. // Ф и л о с . м и с ъ л , XLV, 1989, N 4, с. 85 - 98.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 328 - 349

              Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 458 - 512

259. ----------

Аврамов, Димитър. Из една забравена полемика / Димитър Аврамов. // С е п т е м в р и , XLI, 1989, N 12, с. 186 - 206.

              Статията е продължение на полемиката за свободния стих в българската поезия и нейните перипетии, породила се след публикацията на автора '' Неспокойната 1962 година '', Пламък , XXXIV, 1989, N 3, с. 83 - 112.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 394 - 415

260. ----------

Аврамов, Димитър. Ненужна, но наложена полемика / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о , XLIII, 1989, N 9, с. 31 - 33, 47.

              В отговор на статията на Димитър Остоич " Нещата опират не само до маниера : По повод сттатията на Димитър Аврамов '' Един забравен драматичен епизод '', публикувана в същия брой на списанието, с. 26 - 30.

261. ----------

Аврамов, Димитър. Неспокойната 1962 година / Димитър Аврамов. // П л а м ъ к , XXXIV, 1989, N 3, с. 83 - 112.

              Продължение на полемиката за свободния стих и нейните непредвидени перипетии със загл. '' Из една забравена полемика '' в Септември, XXXXI 1989, N 12, с. 186 - 206.

              За острите политически сблъсъци в литературния и художествения живот у нас в началото на 60-те години.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 350 - 394

262. ----------

Аврамов, Димитър. Никола Танев (1890 - 1862) / Димитър Аврамов. (Галерия). // О т е ч е с т в о , XIV, 1989, N 1, с. 23 - 25. : с цв. ил.

              Жизнен и творчески път на художника.

263. ----------

Аврамов, Димитър. Николай Райнов (1889 - 1954) / Димитър Аврамов. (Галерия). // О т е ч е с т в о , XIV, 1989, N 15, с. 23 - 25.

              За разноликия творец.

264. ----------

Аврамов, Димитър. Пенчо Георгиев (1900 - 1940) / Димитър Аврамов. (Галерия). // О т е ч е с т в о , XIV, 1989, N 3, с. 23 - 25. : с цв. ил.

              За живота и творчеството на художника.

265. ----------

Аврамов, Димитър. Стоян Венев (1904 - 1989) / Димитър Аврамов. (Галерия). // О т е ч е с т в о , XIV, 1989, N 11, с. 23 - 25. : с цв. ил.

              Творчески портрет на художника.

266. ----------

Аврамов, Димитър. Стоян Сотиров / Димитър Аврамов. // С е п т е м в р и , XLI, 1989, N 9, с. 164 - 166.

              Жизнен и творчески път на художника.

1990

267. ----------

Аврамов, Димитър. Лика Янко / Димитър Аврамов. // О т е ч е с т в о , XV, 1990, N 5, с. 21 - 22; 27 - 34.

              Творчеството на художничката.

268. ----------

Аврамов, Димитър. Маргарит Цанев - Марго / Димитър Аврамов. // П е р о , I, 1990, N 2, с. 75 - 76.

              Творчески портрет на художника.

1991

269. ----------

Аврамов, Димитър. За естетиката на тоталитаризма / Димитър Аврамов. // В с я к а н е д е л я , II, 1991, N 9, с. 39.

              За контрола върху есетическите норми във фашистка Италия, нацистка Германия и сталинския период в Съветския съюз .

270. ----------

Аврамов, Димитър. Класовият враг от килия 175 / Димитър Аврамов. // В с я к а н е д е л я , II, 1991, N 5, с. 49 - 56.

              За художника Никола Танев по повод 100 г. от рождението му.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 475 - 492

271. ----------

Аврамов, Димитър. Народнопесенната лирика на Трифон Кунев / Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , XXXV, 1991, N 1, с. 63 - 77.

              Творчески портрет.

272. ----------

Аврамов, Димитър. Характери и картини от една изложба : Първата решителна проверка - ОХИ'57 [ Обща художествена изложба ] / Димитър Аврамов. // В с я к а н е д е л я , II, 1991, N 15, с. 21 - 26.

              Относно предизвикателствата по изготвянето на общата национална художествена изложба през 1957г. и селекцията на журито.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие : Българското изкуство между 1955 - 1965 г. : [ Изследване ] : Ч. 1- / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1994 - с. 77 - 88 : с цв. ил.

273. ----------

Аврамов, Димитър. Художествената академия на ледниковата епоха [след 1956г.] / Димитър Аврамов. (Нощите на култа). // Б ъ л г . д н е в н и к , I, 1991, N 13 - 15, с. 46 - 47; 47 - 49. : с ил.

              Относно полемиките след 1856г., засягащи педагогическата система на Художествената академия, за отговорностите и безпътицата на българското изобразително изкуство през т.н. ''култов период'' .

1992

274. ----------

Аврамов, Димитър. Историческите поуки от една изложба / Димитър Аврамов. // S t u d i a c u l t u r u l o g i c a , I, 1992, N 1, с. 59 - 80.

              Мексиканската изложба през 1955 г. в София.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие : Българското изкуство между 1955 - 1965 г. : [ Изследване ] : Ч. 1- / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1994 - с. 50 - 65 : с цв. ил.; със загл. " Възхищенията и поуките от мексиканската изложба "

1993

275. ----------

Аврамов, Димитър. Парадокси на изкуствознанието (литературознанието) : За и против културния еволюционизъм / Димитър Аврамов. // Л е т о п и с и , III, 1993, N 1 - 2, с. 162 - 177.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 416 - 438

              Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 484 - 512

1994

276. ----------

Печатът като извор на историческо познание : Анкета. // Б ъ л г . ж у р н а л и с т , XXVI, 1994, N 6, с. 14 - 21.

              Съдържа позицията и на Димитър Аврамов.

1995

277. ----------

Аврамов, Димитър. Едно неспокойно сърце...[ художника Иван Милев ] / Димитър Аврамов. // Е к , III, 1998, N 3, с. 9 - 10.

1998

278. ----------

Аврамов, Димитър. Лика Янко : По повод ретроспективната й изложба, уредена на "Шипка" 6 - април '98 / Димитър Аврамов. // И з к у с т в о . A r t i n B u l g a r i a , VI, 1998, N 52 - 53, с. 26-28.

2002

279. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуството да преоткриеш детството или носталгия по рая / Димитър Аврамов. // Е к , IX, 2002, N 4, с. 2 - 7.

              За творчеството на художничката Лика Янко.

2004

280. ----------

Аврамов, Димитър. ''Примитивният'' идеопластичен синтез [в картините на Лика Янко]. - Митопоетичните архетипове / Димитър Аврамов. // З н а ц и , I, 2004, N 1, с. 45 - 49.

281. ----------

Аврамов, Димитър. Църковна и народностна естетика на българите : Кратък очерк като увод към новата българска живопис / Димитър Аврамов. // Х р и с т и я н с т в о и к у л т у р а , III, 2004, N 4, с. 94 - 111.

               Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 5 - 23

2013

282. ----------

Аврамов, Димитър. Обаятелна личност : 110 години от рождението на Стоян Сотиров - големият български художник / Димитър Аврамов. // Ч и т а л и щ е , CXLVI, 2013, N 4 - 6, с. 28 - 29.

              Творчески портрет на художника Стоян Сотиров (1903-1984).

 

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ

В началото на страницата

1967

283. ----------

Аврамов, Димитър. Художник - картина - зрител / Димитър Аврамов. // Изкуство и народ : [Сб. от статии] / Ред. Атанас Стойков. - София : Наука и изкуство, 1967, с. 116 - 138.

               Също и в: И з к у с т в о , XX, 1964, N 9 - 10, с. 73 - 76; със съкращения и под загл. '' Художествената творба и зрителят ''

1975

284. ----------

Аврамов, Димитър. Полза и красота в естетиката на функционализма / Димитър Аврамов. // Мироглед, метод и стил в изкуството : Сб. от науч. изследвания и съобщения : В чест на чл.-кор. Александър Обретенов по случай 70-год. му / Ред. кол. Гочо Гочев и др. - София : БАН, 1975, с. 117 - 124.

              Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 245 - 255.; със загл. " Красота и целесъобразност в естетиката на функционализма "

1978

285. ----------

Аврамов, Димитър. В търсене на национален стил. Българското изкуство на границата между две епохи / Димитър Аврамов. // Проблеми на сравнителното литературознание : [Сб. от статии]. - София : БАН, 1978, с. 264 - 321.

             Анализ на философските търсения и новия мироглед в българската литература и изобразително изкуство в началото на XXв.

              Също и в: Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 11 - 83 със загл. '' Стил - декоративизъм - нациоален дух. Българското изкуство на границата между две епохи ''

             Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 17 - 79 със загл. "Стил - декоративизъм - национален дух : Българското изкуство на границата между две епохи"

286. ----------

Аврамов, Димитър. Стилови тенденции в съвременната българска живопис / Димитър Аврамов. // Българско социалистическо изкуство от тридесетте до седемдесетте години / Ред. Александър Обретенов, Любомир Тенев, Боян Ничев. - София : БАН, 1978, с. 36 - 94.

             Рез. фр. език.

287. ----------

Аврамов, Димитър. Щрихи към портрета на Дега : Вместо предговор / Димитър Аврамов. // Буре, Жан. Дега : [ Биография ] / Жан Буре ; Прев. от фр. Цветана Узунова-Калудиева . - София : Български художник, 1978, с. 5 - 39.

             (Библиотека Естетика и изкуствознание). - 2-ро изд. 1984 г.

              Също и в: Пробл. изкуството, XXII, 1978, N 3, с. 34 - 46

             Лит. вестник , XIX, N 36 - 37, 10 - 16 ноем. 2010, с. 6 - 7., със съкращения

             Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 249 - 386

1982

288. ----------

Аврамов, Димитър. Съвременният художник и визуалните масмедии / Димитър Аврамов. // Култура и масово съзнание : [ Сборник статии ] / Състав. Атанас Натев, Ивайло Знеполски. - София : Партиздат, 1982, 2000, с. 140 - 153.

             За агресивната и авторитарна природа на новите медии.

              Също и в: Пробл. изкуството, XIII, 1980, N 1, с. 7 - 15.

             Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 318 - 329., със загл. " Модерният художник и визуалните масмедии "

1983

289. ----------

Аврамов, Димитър. Неоимпресионизмът на Жорж Сьора : Предговор / Димитър Аврамов. // Перюшо, Анри. Животът на Сьора / Анри Перюшо ; Прев. от фр. Никола Георгиев ; [С предг. от Димитър Аврамов]. - София : Бълг. художник, 1983, с. 5 - 19.

              Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 387 - 401

1985

290. ----------

Аврамов, Димитър. Как Вьолфлин стигна до своите ''основни понятия'' : [Увод] / Димитър Аврамов. // Вьолфлин, Хайнрих. Основни понятия на историята на изкуството : Проблемът за еволюцията на стила в новото изкуство / Хайнрих Вьолфлин; Прев. от нем. Никола Георгиев ; [С встъп. студия от Димитър Аврамов]. - София : Бълг. художник, 1985, с. 5 - 57.

              Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 552 - 618

1987

291. ----------

Аврамов, Димитър. Кирил Христов : Предговор / Димитър Аврамов. // Христов, Кирил. Трепети : Лирическа поезия / Кирил Христов; Подб. и ред. Радой Ралин ; Предг. Димитър Аврамов. - София : Бълг. писател, 1987, с. 5 - 48.

              Също и в: С е п т е м в р и , XXXVIII, 1986, N 5, с. 177 - 205

             Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 174 - 216

1988

292. ----------

Аврамов, Димитър. Гомбрих и проблемът за илюзията в изкуството : [Предговор] / Димитър Аврамов. // Гомбрих, Ернст. Изкуство и илюзия : Изследване върху психологията на изображението в изкуството / Ернст Х. Гомбрих ; Прев. от англ. Никола Георгиев ; Встъп. студия [от] Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1988, с. 5 - 48.

              Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 619 - 670

1993

293. ----------

Аврамов, Димитър. Ведрият абсурдизъм на Николай Сарафов : Послеслов / Димитър Аврамов. // Сарафов, Николай. Антилогия на багонализма : Една книга, на много вече помогнала да престанат с четенето на книги / Николай Сарафов ; Прев. от нем. Николай Сарафов. - София : Факел, 1993, с. 193 - 198. : с ил., репрод

             Съдържа 30 рис. и 42 графики на Николай Сарафов.

             За творчеството на българския график Николай Сарафов, който от години живее и твори в Мюнхен, Германия и впечатления от изложбата му през 1991 г. в София.

1994

294. ----------

Аврамов, Димитър. За '' браздата '' на Васил Станилов и за '' българската нива '' : [ Предговор ] / Димитър Аврамов. // Станилов, [Васил]. В своя леха / Васил Станилов. - София : БАН, 1994, с. 3 - 6.

1996

295. ----------

Аврамов, Димитър. [ Думи за Емил Бояджиев ] / Димитър Аврамов. // Бояджиев, Емил. Фрагменти и писма / Емил Бояджиев ; Състав. Борис Христов ; Прев. от нем., англ. Светла Иванова, Благовеста Славова ; [С предг. от Богдан Богданов]. - София : Петриков, 1996, с. 180 - 184.

             В памет на философа, интелектуалеца, теолога, слависта, галериста и приятеля Емил Бояджиев (1940-1993), емигрирал през 1967г. от България и заселил се в Аугсбург, Германия.

1999

296. ----------

Аврамов, Димитър. Смисъл и посока на историята : За Асен Игнатов и неговата книга / Димитър Аврамов. // Игнатов, Асен. Антропологическа философия на историята : За една философия на историята в постмодерната епоха / Асен Игнатов; Прев. от нем. Лазар Копринаров. - София : Факел, 1999, с. 5 - 11.

             Предговор към книгата.

2000

297. ----------

Аврамов, Димитър. Атанас Далчев : Мирогледно-естетически аспекти / Димитър Аврамов. // Атанас Далчев : Критически прочити : [ Сборник ] / Константин Гълъбов и др. ; Състав. [ с предг. ] Божидар Кунчев. - София : Просвета, 2000, с. 41 - 68.

              Също и в: Л и т . ф о р у м , IV, N 39 - 42, 29 - 26 септ. - окт. 1993, с. 2; 3; 6; 7

             Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 402 - 427

298. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство и политика / Димитър Аврамов. // България - началото на промяната : [ Албум ] / Текст Блага Димитрова, Димитър Аврамов и др. ; Състав. Мирослава Кортенска ; Фотоси Вернер Тил : Репортажни сн. Борислава Симова и др. . - [София] : Фонд. Мира Арт, [ 2000 ]

             Позиция относно спорът за монументите и паметниците от епохата на тоталитаризма и оценката им като "художествени творби".

              Също и в: В е к 2 1, III, N 22 - 26, 3 - 17 юни - юли 1992, с. 6. : със сн.; в поредица от статии, със загл. '' Изкуство и политика. I. Спорът между глухи. - II. ''Незабравимото време'' на 1949-а. - III. Заповедите и забраните на соцреализма. - IV. Паметникът и неговите автори. - V. Паметник на унижените ''

299. ----------

Аврамов, Димитър. Поетичната симфония на Кирил Христов за Прага : Предговор / Димитър Аврамов. // Христов, Кирил. Каменният блян на Прага : [ Сонети ] / Кирил Христов = Symfonie Prahy / Kyril Christov. - София : Издателско ателие Аб, 2000, с. 5 - 16.

             Парал. текст на чеш. език.

 

РЕЦЕНЗИИ

В началото на страницата

1963

300. ----------

Стойков, Атанас. Критика на абстрактното изкуство и неговите теории. - София : Наука и изкуство, 1963

           Рец.: Димитър Аврамов. Критика на абстрактното изкуство. // Н а р .   к у л т у р а , VII, N 47, 23 ноем. 1963, с. 4.

1998

301. ----------

Игнатов, Асен. Антропологическа философия на историята : За една философия на историята в постмодерната епоха / Асен Игнатов ; Прев. от нем. Лазар Копринаров ; [ Предг. ] Димитър Аврамов. - София : Факел, 1999. - 284 с.. - София : Факел, 1998

        Рец.: Димитър Аврамов. Смисъл и посока на историята. // Л и т .   ф о р у м , VIII, N 3, 26 ян. - 1 февр. 1999

        прил. Книжен свят.

 

                    Рецензията е публикувана като предговор към книгата от с. 5 - 11.

ПУБЛИКАЦИИ ЗА  ПРОФ. Д. АВРАМОВ

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ

В началото на страницата

2004

302. ---------- Разум и възвишеност : Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Аврамов / Състав. Цочо Бояджиев, Божидар Кунчев. - София : Аб, 2004. - 255 с.

2010

331. ----------

Бояджиев, Цочо. Личността Димитър Аврамов - част от историята на българската духовна култура : [ Предговор ] / Цочо Бояджиев . // Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 5 - 6.

332. ----------

Попов, Чавдар. Димитър Аврамов - ярък изследовател на модерното изкуство / Чавдар Попов. // Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 7 - 10.

2012

333. ----------

Кунчев, Божидар. Единство от свобода и дълг : Проф. Димитър Аврамов / Божидар Кунчев. // Кунчев, Божидар. Когато времето кристализира : [ Сб.статии ] / Божидар Кунчев. - Пловдив : Хермес, 2012, с. 257 - 262.

                    За личността на изтъкнатия български изкуствовед и художествен критик проф. Димитър Аврамов, отстоявал до края на живота си истината и ценностите на голямата култура, на сътвореното от четката и словото.

2015

334. ----------

Станев, Стефан. Димитър Аврамов (1929 - 2008). Той обичаше Пловдив / Стефан Станев. // Станев, Стефан. Под знака на седемте тепета 2 : Спомени, портрети / Стефан Станев. - Пловдив : Stovi, 2015, с. 7 - 22. : с портр.

2016

335. ----------

Увалиев, Петър. Еврпопеецът, който говори с европейците. - За Димитър Аврамов / Петър Увалиев. // Емануилиду, Румяна. Лица : Кн. 5 / Румяна Емануилиду. - Бургас : Знаци, 2016, с. 111 - 112. : със сн.

                    Текст на радиопредавания, излъчени по ВВС - Лондон съответно през януари 1986 г. и на 16 юни 1995 г. В първото от тях П. Увалиев говори за монографията '' Шарл Бодлер '' - книгата, която му е направила най-силно впечатление през изминалата 1985 г.

2018

336. ----------

Станев, Стефан. Димитър Аврамов ( 6.09.1929 - 1.05.2008) / Стефан Станев. // Станев, Стефан. Между науката и изкуството : Спомени / Стефан Станев. - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2018, с. 121 - 136. : със сн.

 

 

ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИЦИ

В началото на страницата

1988

303. ----------

Петкова, Надежда. [ '' Майстора и неговото време '' ] / Надежда Петкова. // А Б В , XI, 1988, N 21, с. 7.

              Кратко представяне на монографията на Димитър Аврамов ''Майстора и неговото време'', София, изд. Бълг. художник, 1989.

1990

304. ----------

Попов, Сава. Половин век и една дружба / Сава Попов. // Г л а с (Поморие), I, 1990, N 3, с. 4.

              Отзив за книгата на Димитър Аврамов '' Майстора и неговото време ''. Значително място в нея заема връзката и кореспонденцията между Владимир Димитров - Майстора и Никола Антонов Венетов - учител, поет, последовател на Толстой.

1995

305. ----------

Ангелов, Валентин. Изкуствоведът [ Димитър Аврамов ] / Валентин Ангелов. // В е к 2 1 , VI, 1995, N 21, с. 1, 9.

306. ----------

Ликова, Розалия. Смешен плач за културата без точен адрес / Розалия Ликова. // Д е м о к р а ц и я , VI, 1995, N 140, с. 8.

              В защита на проф. Димитър Аврамов по повод изказано от него мнение по време на участие в предизборна телевизионна дискусия от страна на Съюза на демократическите сили и в отговор на обвинителна статия на Стефан Продев - '' Политически блам на един естет ''.

307. ----------

Продев, Стефан. Писмо до мама / Стефан Продев. // Д у м а , VI, 1995, N 145, с. 7.

              В отговор на статията на Димитър Аврамов '' Коя култура да спасяваме? '', публикувана във в. Лит. Форум, бр. 19, 10 май 1995, с. 1, 3; бр. 20, 17 май 1995, с. 3; бр. 21, 24 май 1995, с. 3, и становище, изразено по време на участие в предизборен телевизионен диспут.

308. ----------

Ракьовски, Цветан. Димитър Аврамов - модерното изкуство като съдба / Цветан Ракьовски. // Д е м о к р а ц и я , VI, 1995, N 163, с. 6.

1997

309. ----------

Атанасова, Мария. '' Златният Пегас '' премина във владение на проф. Димитър Аврамов / Мария Атанасова. // Б у р г а с д н е с , VIII, 1997, N 1469, с. 1.

310. ----------

Атанасова, Мария. '' Златният Пегас '' ще получи професор Димитър Аврамов / Мария Атанасова. // Б у р г а с д н е с , VIII, 1997, N 1469, с. 4.

311. ----------

Пенчева, Станка. Професор - изкуствовед бургазлия получи тазгодишния '' Златен Пегас '' / Станка Пенчева. // Ч е р н о м о р с к и ф а р (Бургас), XI, 1997, N 236, с. 1.

              Дружеството на писателите в Бургас удостои със '' Златен Пегас '' проф. Димитър Аврамов.

1999

312. ----------

Новков, Митко. Кръгове на идентичност / Митко Новков. // К у л т у р а , XLIII, 1999, N 13, с. 3.

              Подробно за проведената в Бургас теоретична конференция '' Кръгове на идентичност '', организирана от клуб '' Отворено общество '' в града. Сред лекторите е и проф. Димитър Аврамов с темата: '' Българското и европейското в нашето изкуство ''.

313. ----------

Славов, Иван. Елегия за интелектуалеца : Проф. Димитър Аврамов на 70 г. / Иван Славов. // А н т и , IX, 1999, N 42, с. 11.

2004

314. ----------

Пиндиков, Александър. Тежкият кръст на дарбата : [ Изкуствоведът и лит. критик ] Димитър Аврамов на 75 г. / Александър Пиндиков. // П р о А н т и , XIV, 2004, N 2004, с. 10.

2005

315. ----------

Хачикян, Анахит. Научна сесия / Анахит Хачикян. // К у л т у р а , ХLIX, 2005, N 1, с. 2.

              Сесията, инициирана от Философския факултет на СУ, е посветена на 75-год. на проф. Димитър Аврамов.

2008

316. ----------

Димитър Аврамов (1929 - 2008). // К у л т у р а , LII, 2008, N 18, с. 3.

              Некролог на в. Култура по повод кончината на изкуствоведа и литературния критик.

317. ----------

Казакова, Веселина. Бургас каза ''сбогом'' на проф. Аврамов : In memoriam / Веселина Казакова. // М о р с к и т р у д (Бургас), 2008, N 87, с. 6.

              Прил. на в. Дневен труд, LXX, N 126.

              По повод кончината на проф. д-р Димитър Аврамов на 1 май 2008 г.

318. ----------

Кунчев, Божидар. Разум и възвишеност / Божидар Кунчев. // Л и т . в е с т н и к , XVIII, 2008, N 16, с. 16.

              В памет на изкуствоведа и литературния критик Димитър Аврамов (1929 - 2008).

               Също и в: Български език и литература, LI, N 3, 2008, с. 67-71

2012

319. ----------

Николчина, Милена. Концептуални трансформации: от Аврамов до Ангелов / Милена Николчина. // Л и т . в е с т н и к , XXI, 2012, N 37, с. 11.

              Сравнителна характеристика между изследванията '' Естетика на модерното изкуство '' на Д. Аврамов и '' Историчност на визуалния образ " на Ангел Ангелов, София, Алтера, 2008 г., изразена в рамките на Софийския литературоведски семинар на 31 окт. 2012 г.

2015

320. ----------

Открита е паметна плоча на Димитър Аврамов. // Л и т е р а т у р е н Б у р г а с , I, 2015, N 1, с. 2.

              Плочата е поставена на мястото, където се е намирала родната му къща по инициатива на дружество '' Български писател '' - Бургас, Регионална библиотека '' П. Яворов '' и Дружеството на художниците - Бургас.

321. ----------

Проф. Димитър Аврамов с паметна плоча. (Твоят ден). // 2 4 ч а с а , XXV, 2015, N 247, с. 20.

              Паметната плоча на известният бургаски изкуствовед е изработена от скулптора Атанас Стоянов.

               Също и в: Дневен труд. (Твоят ден), N 247, 10 септ. 2015

 

ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ

В началото на страницата

1965

322. ----------

Остоич, Димитър. Изкуство и зрител. // И з к у с т в о , XXI, 1965, N 7, с. 3 - 6.

                    Коментар по повод статията на Димитър Аврамов " Художествената творба и зрителят ", публикувана в сп. Изкуство, XX, 1964, N 9 - 10, с. 73 - 76.

1989

323. ----------

Остоич, Димитър. Нещата опират не само до маниера : По повод статията на Димитър Аврамов '' Един забравен драматичен епизод '' [в Лит. фронт, N 21 - 22, 25 май - 1 юни 1989 г.] и в настоящия бр. на сп. Изкуство, с. 31 - 33, 47 / Димитър Остоич. // И з к у с т в о , XLIII, 1989, N 9, с. 26 - 30.

              Остра статия срещу позицята на Д. Аврамов, изразена в поредица публикации във връзка с промените в обществено-политическия и художествения живот у нас след 1956 г. и търсенето нов стил в изкуството. Разногласията в оценките относно картината на Атанас Стайков '' Родопска сватба ''.

1990

324. ----------

Остоич, Димитър. Каквото повикало, такова се обадило / Димитър Остоич. // И з к у с т в о , XLIV, 1990, N 1, с. 24 - 31.

              По повод статията на Димитър Аврамов '' Неспокойната 1962 година '' в сп. Пламък, XXXIV, 1989, N 3, с. 83 - 112 и продължението й със загл. '' Из една забравена полемика '' в Септември, XXXXI 1989, N 12, с. 186 - 206. Относно острите политически сблъсъци в литературния и художествения живот у нас в началото на 60-те години и полемиката за свободния стих в литературата.

1993

325. ----------

Попов, Сава. Европеец, българин, бургазлия / Сава Попов. // М о р е (Бургас), XVI, 1993, N 10, с. 32 - 39.

              За живота и научната дейност на изкуствоведа Димитър Аврамов, роден в Бургас.

               Също и в: А в т о г р а ф , N 3, б.д. 2004, с. 2, 7, със загл. '' Бургазлия, българин, европеец : Проф. Димитър Авамов на 75 години ''

1999

326. ----------

Даскалова, Красимира. Библиографска справка за трудовете на проф. д-р Димитър Аврамов / Красимира Даскалова. // Г о д . н а С У ' ' К л и м е н т О х р и д с к и ' ' . Център културознание, 87, 1999 [за 1994], с. 7 - 18.

              Библиографията включва книги и публикации, издадени до 1995 г.

2004

327. ----------

Пиндиков, Александър. Най-проникновеният : Проф. Димитър Аврамов на 75 г. / Александър Пиндиков. // Р о д н а р е ч , XLVIII, 2004, N 8 - 9, с. 73 - 75.

2008

328. ----------

Каприев, Георги. За Димитър Аврамов - лично / Георги Каприев. (Изкуствоведът и литературният критик Димитър Аврамов (1929 - 2008)). // Х р и с т и я н с т в о и к у л т у р а , VII, 2008, N 8, с. 56 - 71.

2009

329. ----------

Стаматов, Атанас. Памет за Професора : In memoriam / Атанас Стаматов. // И з в . М и н н о - г е о л о ж к и у н и в е р с и т е т " С в . И в а н Р и л с к и " . Хуманитарен департамент, 9, 2009, с. 110-132.

              Съдържа и: '' Фотографията - помощник или враг на реализма '', част от непубликувания ръкопис " Естетика на реализма " от Димитър Аврамов.

2015

330. ----------

Бухчев, Борис. Димитър Аврамов (1929 - 2008) / Борис Бухчев. // А л м а н а х Б у р г а с , XXIII, 2015, N [4], с. 197 - 200. : със сн.

              За философа и изкуствоведа Димитър Аврамов и неговата '' Естетика на модерното изкуство ''.

В началото на страницата